NIEUWSARCHIEF
Ga voor nieuwsarchief recent, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Primeur: steppekiekendief broedt met succes in Groninger akker!!!
Primeur:

Steppekiekendief, nieuwe broedvogel voor Nederland!


Deze zomer heeft voor het eerst een steppekiekendief in Nederland gebroed. Het is zelfs het eerste bekende broedgeval ooit in West‐Europa, en ook het eerste op een boerenakker. De vogels zijn eind mei ontdekt door Willem‐Pier Vellinga, vrijwilliger voor Werkgroep Grauwe Kiekendief. Uiteindelijk brachten de vogels vier jongen groot in het perceel wintergerst in Groningen.

Dit unieke broedgeval is geheim gehouden, zodat de steppekiekendieven in alle rust voor hun nakomelingen konden zorgen. Het broedverloop van deze nieuwe soort voor Nederland is intussen goed gedocumenteerd met geluidsopnamen, filmbeelden en foto’s. Die stellen alle liefhebbers alsnog in de gelegenheid om met terugwerkende kracht te genieten van één van de grootste ornithologische gebeurtenissen in dit deel van Europa in de laatste decennia.

Zuivere steppekiekendieven
Het broedsucces is extra bijzonder omdat het gaat om twee zuivere steppekiekendieven. Drie jaar terug probeerde een mannetje steppekiekendief het ook al aan te leggen met een vrouwtje grauwe kiekendief, in de buurt van Finsterwolde. Die vrijages leverden toen niets op.

Mannelijke steppekiekendieven kunnen namelijk makkelijk kruisen met vrouwtjes van de grauwe of de blauwe kiekendief. Volgens de Finse roofvogelexpert Dick Forsman kunnen uit deze kruisingen in ieder geval vruchtbare mannetjes ontstaan. ‘Over hybride vrouwtjes heerst nog onduidelijkheid’, aldus Forsman.

Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft diverse roofvogelexperts naar de foto’s van dit Groningse paartje laten kijken. Zij zijn allemaal unaniem over de determinatie: beide zuivere steppekiekendieven. Uit het verenkleed en de oogkleur stellen medewerkers van Werkgroep Grauwe Kiekendief vast dat beide vogels in 2015 moeten zijn geboren. In het ornithologisch jargon: derde kalenderjaar.

Toevalstreffer tijdens akkervogeltelling
Vellinga heeft het mannetje steppekiekendief eind mei toevallig ontdekt tijdens een telling voor het akkervogelmeetnet. Daarbij viel met name het broedgedrag van de vogel op. Een dag later heeft hij samen met kiekendiefspecialist Ben Koks de nestlocatie in een veld met wintergerst gevonden. Vervolgens hebben medewerkers van Werkgroep Grauwe Kiekendief het legsel door middel van een groot, rond hek beschermd tegen predatoren als de steenmarter of de vos. Daarnaast voorkomt het ook dat de bij zware wind en regen de gerst gaat platliggen, waardoor het nest bedolven kan raken en zou mislukken. Het Groningse nest is hiermee het eerste beschermde legsel van steppekiekendieven waar ook ter wereld.

Broedverloop van het Groningse nest
Gedurende de hele periode zijn de vogels uitgebreid bestudeerd om zoveel mogelijk te weten te komen van de ecologie van deze prachtige roofvogels. Op basis van het ruipatroon van het vrouwtje is bepaald dat het eerste ei tussen 6 en 8 mei moest zijn gelegd. De nestbescherming is op 17 juni geplaatst, toen de vijf jongen drie tot elf dagen oud waren.

Begin juli is de wintergerst geoogst. Medewerkers en vrijwilligers van Werkgroep Grauwe Kiekendief zijn daarbij aanwezig geweest om te voorkomen dat de jongen in de combine zouden belanden. Twee jongen konden al een beetje vliegen, twee nog net niet en het vijfde jong was in een vroege nestfase gestorven. Alle vier de overgebleven jongen zijn vrouwtjes. Vlak voor het definitieve uitvliegen zijn de vier jongen geringd, zij kregen daarbij zwarte kleurringen met een witte inscriptie, die ze op afstand herkenbaar maakt.

Zeldzame doortrekker
Nog niet zo heel lang geleden was de steppekiekendief een zeldzame doortrekker in ons deel van de wereld. De laatste jaren worden er meerdere steppekiekendieven tijdens de trek gezien, en er heeft de afgelopen twee jaar zelfs een aantal vogels in Nederland overwinterd. Waarom de Groningse vogels uitgerekend in een intensief akkerbouwgebied zijn gaan broeden, duizenden kilometers van andere broedgebieden, blijft voor de experts een even boeiende als lastig te beantwoorden vraag.

Steppekiekendief wereldwijd onder druk
Ornithologen maken zich grote zorgen om de steppekiekendief. Het is in ieder geval zeker dat de soort in de overwinteringsgebieden in India en Afrika fors achteruitgaat. Ook neemt deze excellente vlieger af als broedvogel in belangrijke delen van Kazachstan door de intensivering van de landbouw. Door grootschalige veranderingen in het landgebruik raken vele soorten van de steppes hun leefgebied kwijt. Ook in andere delen van Europa gaat het niet goed met de steppekiekendief. Het is een soort die nog met veel raadselen is omgeven. Het dichtstbijzijnde bekende broedgeval is dit jaar in Oulu, in Finland. Daarna zijn ze pas weer broedend te vinden op de steppes van Oost‐Europa en Azië.

De status van de soort in Rusland is onduidelijk. Roofvogelspecialist Vladimir Galushin uit Moskou stelt dat de landbouw in Rusland niet floreert. Grote gebieden zijn verlaten en braak komen te liggen. Dat is voordelig voor de steppekiekedief. De voormalige landbouwgrond raakt begroeid met bosschages en struweel, wat de nodige zangvogels aantrekt. Dat blijkt ‐ tijdelijk ‐ een perfect habitat voor de steppekiekendief, die toeneemt in de braakliggende landbouwgebieden. Waar andere kiekendieven vooral op muizen jagen, jaagt de steppekiek namelijk meer op vogels, bijna zoals een sperwer dat doet. Tijdens expedities naar de overwinteringsgebieden in India en Afrika heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief de steppekiekendief al als een notoire vogeljager leren kennen. Het Groningse mannetje is ook daadwerkelijk jagend op erven van boerderijen gezien, hij ving daar zwaluwen, mussen, spreeuwen en mezen.

Ben Koks & Willem Pier Vellinga, Werkgroep Grauwe Kiekendief

Klik hier om naar een You Tube clip van het eerste Nederlandse steppekiekendiefpaar met nest te gaan, gemaakt door Ruurd Jelle van der Leij/www.rubensmitproductions.nl.

Mannetje van het Nederlandse steppekiekendiefpaar, 2017. © Ruurd Jelle van der Leij (www.rubensmitproductions.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Vrouwtje van het Nederlandse steppekiekendiefpaar, 2017. © Rein Hofman (www.birdfocus.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Het nest met vijf jonge steppekiekendieven toen het op 17 juni 2017 werd beschermd. © Rob Buiter. Klik voor een vergroting van de afbeelding. De jonge steppekiekendieven trekken in het nest een prooi uit elkaar. © Ruurd Jelle van der Leij (www.rubensmitproductions.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Vader steppekiekendief en een van zijn dochters. © Rein Hofman (www.birdfocus.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Het vrouwtje brengt voedsel op het nest met vijf jongen. © Ruurd Jelle van der Leij (www.rubensmitproductions.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Ben Koks en Vladimir Galushin. Moskou, december 2016. ©: Nika Kretova. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Fotografen legden vast dat het steppekiekendiefmannetje vooral op vogels joeg. © Theo van Kooten. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Een van de jongen oefent haar vliegkunst. © Rein Hofman (www.birdfocus.nl). Klik voor een vergroting van de afbeelding. Prooioverdracht tussen man en vrouw steppekiekendief. © Ben Koks. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Eerste satellietzenderkiek is in zijn broedgebied!
De eerste satellietzenderkiek is ‘thuis’!

Van de zes overgebleven satellietkieken is het Britse mannetje Mark als eerste terug in zijn broedgebied, waar hij in 2014 als eerste Britse Grauwe Kiekendief een satellietzender omgebonden kreeg. De andere vogels volgen nu ook snel. Roger is halverwege Frankrijk en Beatrice is van 18 op 19 april de Middellandse zee overgestoken. Klik hier voor de nieuwe update van alle zes vogels.

Mark, 2014. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Eerste van de zes satellietkieken is in Europa
De eerste satellietzenderkiek is in Europa!

Van de zeven satellietkieken die in september 2016 op najaarstrek zijn gegaan zijn er nog zes over. Het Britse mannetje Mark was de eerste die voorjaarstrek ging, nu is hij ook de eerste die het Europese vasteland heeft bereikt.

Op het Duitse vrouwtje Astrid na zijn alle satellietkieken nu onderweg naar hun broedgebieden. Bekijk de routes op onze website, klik hier voor informatie en updates van de routes van de zes vogels.

Verkiezing Gouden Grutto 2017 stem op Peter Harry en Eline
Verkiezing Gouden Grutto 2017
Genomineerd voor beste natuurboer Nederland zijn: Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg.

Peter Harry en Eline zijn genomineerd omdat zij al vanaf 2008 met tomeloze inzet bezig zijn akkernatuur te ontwikkelen en aan te leggen op en rond hun akkerbouwbedrijf Kloosterplaats bij Muntendam. Daarnaast zijn zij de intiatiefnemers van de in 2015 opgerichte Werkgroep Boerenbuitengebied. Met een website en een Facebook‐pagina kan iedereen op de hoogte blijven wat er in het akkergebied van Muntendam en rond boerderij Kloosterplaats gebeurt. Het informeert je over het werken aan struweelvakken, het inzaaien van faunaranden tot filmpjes en foto's van vogels en andere dieren en nog vele andere gebeurtenissen.

Wie er moeten winnen is wat ons betreft wel duidelijk!
Help mee, breng je stem nu uit op deze boer met lef en zijn mooie plannen.
Stemmen kan op de website Red de Rijke Weide van Vogelbescherming Nederland.

Het mooie artikel dat op 22 november 2016 over Peter Harry en Eline in de Volkskrant stond, geschreven door Caspar Janssen spreekt voor zich:
Vogelvriendelijk boeren? Deze boer bewijst dat het kan.

Experimenteren met faunaranden voor onder andere Patrijzen, met op de achtergrond links boerderij Kloosterplaats. © Peter Harry Mulder. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Ben Koks en Peter Harry Mulder met een Patrijs, gevangen voor zenderonderzoek. © Sjoerd Sipma. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Start voorjaarstrek Grauwe Kiekendieven met satellietzender
De eerste satellietzenderkieken zijn op voorjaarstrek!

Van de zeven satellietzenderkieken die in september 2016 op najaarstrek zijn gegaan zijn er nog zes in leven. Daarvan zijn de eerste drie nu op voorjaarstrek. Het gaat om de Britse kieken Mark, Roger en Sally. bekijk hun routes op onze website; klik hier voor informatie en updates van de routes van de zes vogels.

Velduil: prooikeuze Sahel en vangst van Kanoet
Primeurs: voor het eerst braakballen ontleed van Velduilen in de Sahel en waarneming van hoe een Velduil een Kanoetstrandloper vangt!

Tijdens ons veldwerk voor het onderzoek naar Grauwe Kiekendieven in hun overwinteringsgebieden kwamen we Velduilen in Senegal tegen. Het lukte om braakballen van deze vogels te rapen, en hebben deze in Frankrijk door specialist Franck Noël laten pluizen. Het is voor het eerst dat er braakballen van Velduilen die in de Sahel verblijven zijn uitgeplozen. Wij schreven er een natuurbericht over op Nature Today: Primeur: voor het eerst braakballen ontleed van Velduilen in de Sahel.

Ook hebben we op Nature Today geschreven over wat er aan prooien in de braakballen van in Nederland overwinterende Velduilen is gevonden. Bekijk vooral de bijzondere waarneming gedaan door onze student Frank Haven (Groenhorst, Almere), van hoe een Velduil op Griend een Kanoetstrandloper vangt. De uil met de korte oortjes eet wat de pot schaft

Ontmoeting met een Vleduil tijdens veldwerk op 2 februari 2015 in Senegal. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. chematische weergave van hoe een Velduil op Griend een Kanoetstrandloper ving. © Jan Faber, eNitials. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
kijk terug: BBC Winterwatch zenderen van Grauwe Kiekendief
Op 24 januari 2017 was in het programma Winterwatch van de BBC aandacht voor het zenderen van een vrouwtje Grauwe Kiekendief in Engeland door onze colleg’s Almut Schlaich en Raymond Klaassen. Afgelopen zomer was presentator Martin Hughes‐Games en een BBC cameraploeg mee het veld in om te zien hoe en waarom in Engeland Grauwe Kiekendieven een satellietzender krijgen. 2016 was het derde jaar dat er in zeer goede samenwerking met RSPB in Groot‐Brittannië satellietzenders op Grauwe Kiekendieven werden aangebracht. En in alle drie de jaren kon dankzij Mark Constantine van The Sound Approach zenders worden aangeschaft.

Klik hier om het item dat de BBC Winterwatch maakte te bekijken.

Lees meer over het zenderen van Grauwe Kiekendieven in Groot‐Brittannië deze zomer in onze nieuwsbrief nummer 3 2016.

Bekijk hier de najaarstrek en overwinteringsgebieden van Sally en de andere satellietkieken.

Raymond en Almut worden op de voet gevolgd door presentator Martin Hughes‐Games en een cameraman van de BBC. © Mark Thomas. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Tweede Grauwe Kiekendief met een satellietzender in India
24 december 2016 Tweede gezenderde Grauwe Kiekendief in India!

Ongeveer een maand na het loslaten van de eerste Grauwe Kiekendief met satellietzender in India is op 24 december 2016 een tweede Grauwe Kiekendief gevangen en met succes van een zender voorzien!

Lees meer over het onderzoek van ATREE in de Pune Mirror.

Artikel op de website van Pune Mirror over satellietzenderonderzoek bij Grauwe Kiekendieven in India. Klik om naar het artikel op de website van Pune Mirror te gaan.
WGK nieuwsbrief 2016 nummer 3
Lees onze derde WGK‐Nieuwsbrief Monty’s Flying Circus van 2016, jaargang 10. Met onder andere een stuk over de Schildpadtor en een jaaroverzicht van het kiekendievenbroedseizoen 2016 en nog veel meer.

Klik op de afbeelding hiernaast voor een pdf van de nieuwsbrief.
Rondneuzen in voorgaande edities? Dat kan op onze Nieuwsbrieven‐pagina.
Nieuwsbrief jaargang 10 nummer 3. Klik voor een pdf van de nieuwsbrief.
Grauwe Kiekendief is Dé Soort van Groningen!
De Grauwe Kiekendief gekozen tot ‘De Soort van Groningen’

Op het provinciehuis van Groningen hebben vandaag drie basisschoolgroepen de drie finalisten (Groene Glazenmaker, de Paarse Morgenster en Grauwe Kiekendief) van 'De Soort van Groningen' gepromoot met een presentatie. Daarna hebben 160 basisschoolleerlingen gestemd. En tot onze grote blijdschap werd de Grauwe Kiekendief nummer 1.

Met het prachtige bedrag van 15.000 euro gaan we drie satellietzenders aanschaffen om in het broedseizoen van 2017 op drie Groninger Grauwe Kiekendieven te bevestigen.

Wij bedanken de kinderen van BS Noorderbreedte uit Delfzijl die enorm goed hun best gedaan hebben om de Grauwe Kiekendief te promoten. Ook iedereen bedankt die in de voorverkiezing op de Grauwe Kiekendief heeft gestemd.

RTV Noord was er ook. Kijk op de website van RTV Noord.

Lees dit WGK-persbericht als pdf.

Collage van twee jonge en twee adulte Grauwe Kiekendieven. Op 18 november 2016 gekozen tot ‘De Soort van Groningen’. © Rein Hofman. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Onze kanjers: het Grauwe Kiekendievenpromotieteam van BS Noorderbreedte Delfzijl. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Soort van Groningen: de Grauwe Kiekendief. Bedankt voor jullie stem! © Rein Hofman. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Eerste Grauwe Kiekendief gezenderd in India!
Eerste gezenderde Grauwe Kiekendief in India!

Na het bezoek van Ben en Raymond aan India is het onze counterparts Ganesh en Prashanth gelukt een Grauwe Kiekendief te vangen en te zenderen. Daarmee is een eerste in India gezenderde Grauwe Kiekendief is een feit! Voor het project zelf is het een enorme opsteker. We zijn erg benieuwd wat deze vogel ons allemaal gaat leren!

Lees meer op onze India weblog.

De eerste in India gezenderde Grauwe Kiekendief. © T. Ganesh. Klik voor een vergroting.
Grauwe Kiekendief door naar finale Soort van Groningen!
De Grauwe Kiekendief is door naar de finale van de "Soort van Groningen"!.

De Grauwe Kiekendief is met 1235 van de 2560 stemmen (48%)publieksfavoriet gebleken bij de voorverkiezing van de "Soort van Groningen". Een welverdiende tweede en derde plaats waren er voor de Paarse Morgenster en de Groene Glazenmaker. Kinderen van Groningse basisscholen kiezen op 18 november welke van deze drie soorten zich ambassadeur van provincie Groningen mag noemen.

Lees dit WGK-persbericht als pdf.

Loslaten van vrouwtje Grauwe kiekendief met satellietzender. © Mark Thomas.  (klik voor vergroting)
Persbericht: Grauwe Kiekendieven en Moreau’s paradox
Op 19 september 2016 verscheen het persbericht:

Grauwe Kiekendieven moeten aan het einde van de winter harder werken.

Dit n.a.v. de wetenschappelijke publicatie van Almut Schlaich in het Journal of Animal Ecology.

Onderzoekers van Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Rijksuniversiteit Groningen beschrijven in een wetenschappelijke publicatie in het Journal of Animal Ecology dat dit negatieve effecten heeft op hun vertrektijd uit Afrika en daarmee op hun aankomsttijd in het broedgebied.

Lees dit WGK-persbericht als pdf.

Opnames van een boom in het gebied Kaffrine in Senegal halverwege en aan het einde van de overwinteringsperiode van Grauwe Kiekendieven in 2014 en 2015. (Foto’s: Almut Schlaich).   (klik voor vergroting)
Grauwe Kiekendief T-shirt te koop
Grauwe Kiekendief T-shirts te koop.

Voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft kunstenaar Siegfried Woldhek een ontwerp van een mooie Grauwe Kiekendiefman on the move geschilderd.

De T-shirts zijn in diverse kleuren, in verschillende modellen en maten te verkrijgen. Klik voor meer informatie, en schaf ook zo’n fraai T-shirt aan.
Nieuwe T-shirts, mannenmodel.

Nieuwe T-shirts, vrouwenmodel.
Verkiezing Dé Soort van Groningen
Verkiezing van Dé Soort van Groningen.

Vanaf 1 september tot 15 oktober 2016 kan worden gestemd welk dier of welke plant ‘Dé Soort van Groningen’ zou moeten worden. Ga naar de website van provincie Groningen voor informatie over de tien soorten die meedingen naar de titel en om je stem uit te brengen.

Wij geven geen stemadvies, bepaal vooral zelf welke soort jij belangrijk vindt voor provincie Groningen.

Collage van de te kiezen soorten. Grote afbeelding: vrouwtje Grauwe kiekendief gaat met prooi naar haar beschermde nest. © Hans Hut. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Volg Grauwe Kiekendieven op najaarstrek
Volg de satellietzenderkieken op najaarstrek 2016.

Dit jaar zijn er zeven satellietkieken die ons weer meenemen op hun reis naar hun overwinteringsgebied. Er zijn vijf vogels uit Groot‐Brittannië, eentje uit Duitsland en een uit Wit‐Rusland. Klik hier voor informatie en updates van de routes van alle zeven vogels.

Het Grauwe Kiekvrouwtje Beatrice. 25 juli 2016. © Mark Thomas.
WGK nieuwsbrief 2016 nummer 2
Lees onze tweede WGK-Nieuwsbrief Monty's Flying Circus van 2016, jaargang 10. Met onder andere een oproep om mee te helpen met het tellen van muizenholletjes, een verslag over onderzoek naar broedende Veldleeuweriken en Graspiepers in het LOFAR‐gebied (Drenthe) en nog veel meer.

Klik op de afbeelding hiernaast voor een pdf van de nieuwsbrief.
Rondneuzen in voorgaande edities? Dat kan op onze Nieuwsbrieven‐pagina.
Nieuwsbrief jaargang 10 nummer 2. Klik voor een pdf van de nieuwsbrief.
Drie nieuwe Britse Grauwe Kiekendieven met satellietzender
Drie ‘nieuwe’ Grauwe Kiekendieven met satellietzender uitgerust in Engeland.

In samenwerking met The Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) hebben twee van onze collega’s (Almut en Raymond) in Engeland net als in de voorgaande twee jaren met succes Grauwe Kiekendieven gevangen, en met satellietzenders uitgerust. Er zijn drie vogels gevangen, twee vrouwtjes en een mannetje. En wel een heel bijzonder mannetje, namelijk: een half melanistische vogel!

Het onderzoek met satellietzenders is er op gericht om de momenteel kleine ‘Britse’ populatie en hun gedrag beter in kaart te brengen om ze vervolgens beter te kunnen beschermen.

Naast de twee eerder gevangen Britse mannetjes (Mark‐2014 en Roger‐2015) zullen de drie andere Grauwe Kiekendieven Beatrice, Sally en Mel nadat ze uit Groot‐Brittannië vertrokken zijn via de website van de RSPB en onze site te volgen zijn op hun reis naar en van de Sahel.

De struik waar de zender van Madge onder lag. Senegal, 14 februari 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Zender van Madge is na een jaar teruggevonden. Senegal, 14 februari 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Het Britse vrouwtje Madge in 2014. © Mark Thomas.
Oproep: Help mee kiekendieven met loggers op te sporen
HELP MEE KIEKENDIEVEN MET LOGGERS OP TE SPOREN

(Deutsch: Lesen Sie hier ‘Mithilfe bei der Suche nach besenderten Weihen erwuenscht’)

Bruine en Grauwe Kiekendieven zijn recentelijk teruggekeerd uit hun Afrikaanse wintergebieden. De vogels met GPS-loggers dragen juweeltjes van tracks van hun reizen bij zich. Dit type loggers kan echter alleen worden uitgelezen als de vogel zich binnen het bereik van een antenne bevindt. Het is daarom belangrijk dat deze kiekendieven gevonden worden, zodat we hun tracks kunnen downloaden. Twee kiekendieven hebben zich onlangs slechts kort bij het antennesystemen gemeld. Wij roepen iedereen met scherpe ogen op om te helpen deze vogels op te sporen.

Bruine Kiekendief ‘Roelof’
Bruine kiekendief ‘Roelof’ maakte contact op 22 en 23 april, vlakbij de plek waar dit mannetje in 2014 en 2015 een nest had. Daarna niet meer. Er zijn dan een paar opties: ofwel de vogel is dood, ofwel hij zit elders. In ieder geval was zijn eerdere territorium al door een behoorlijk agressief paartje geannexeerd en waarschijnlijk koos ‘Roelof’ figuurlijke eieren voor zijn geld om elders zijn bijdrage aan de jaarlijkse reproductie te kunnen leveren.

Grauwe Kiekendief ‘Dirk’
Een ander verhaal is Grauwe Kiek ‘Dirk’. Deze vogel vingen we in 2014 nabij Nieuw Scheemda en in dat jaar werd zijn legsel gepredeerd door een Vos. Het jaar erop zagen we ‘Dirk’ niet terug, en we dachten dat hij de reis naar Afrika niet had overleefd. Mooi mis, want op 6 mei 2016 ving het UvA-BiTS-antennesysteem dat toen vanaf de vuurtoren van Norderney naar het zuiden was gericht een signaal op van loggernummer 5119, ‘Dirk’ dus. Het is dus aannemelijk dat deze Grauwe Kiekendief ergens in Ost-Friesland (pakweg tussen de rivieren Ems en Weser) een territorium heeft en daar een vrouwtje in een graanveld dagelijks van muizen voorziet.

Twee typen GPS‐loggers We willen iedereen die serieus naar kiekendieven (of vogels in het algemeen) kijkt vragen om extra scherp te zijn. De logger van ‘Roelof’ is aardig te herkennen, deze logger heeft namelijk een korte antenne. De logger van ‘Dirk’ is wat minder zichtbaar, hij is op de eerste plaats een stuk kleiner dan die van een Bruine Kiekendief, maar heeft bovendien geen antenne.

KLIK HIER VOOR EEN FOTO VAN ROELOF MET ZIJN LOGGER
KLIK HIER VOOR EEN FOTO VAN DIRK MET ZIJN LOGGER

Waar zoeken?
Wij schatten in dat Bruine Kiekendief ‘Roelof’ ergens in het noorden van provincie Groningen, of in het gebied tussen Emden en de Leybucht kan zitten. Voor Grauwe Kiekendief ‘Dirk’ moeten we misschien wel iets verder kijken dan alleen de Ems en de Weser, en onze pijlen ook richten op het gebied tussen de Weser en de Elbe. Hier zitten doorgaan ook zo’n 10 tot 15 paar Grauwe Kiekendieven, vooral tussen Bremerhaven en Cuxhaven. Mensen die in een kiekendief met een logger zien worden verzocht direct contact met ons op te nemen, zodat we actie kunnen ondernemen en met ons antennesysteem de vogel kunnen uitlezen. De gegevens gebruiken wij voor onderzoek en bescherming. U helpt hiermee om de langstlopende habitatstudie naar kiekendieven in Europa een enorme impuls te geven. Alvast bedankt en veel plezier in het veld toegewenst!

Zie voor uitgebreidere informatie over de kiekendieven en hun reizen ons Natuurbericht "Help mee kiekendieven met een ‘rugzakje’ op te sporen"
Ben Koks & Raymond Klaassen, e‐mail: info@grauwekiekendief.nl en telefoon: 0031 (0)6 50579997
Bruine kiekendief Roelof met logger. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Grauwe kiekendief Dirk met logger. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Jubileum: 10 jaar punttellen in akkerland!
Jubileum: 10 jaar punttellen in akkerland!

In 2006 begonnen we‐geïnspireerd door Rob Bijlsma en Kees van Scharenburg‐met het ontwikkelen van een nieuwe telmethode voor vogels in open akkergebieden. Onze nieuwsbrief staat aan het begin van dit veldseizoen daarom in het teken van het tienjarig jubileum van het ‘Meetnet Agrarische Soorten’ (MAS), oftewel de punttelmethode:

Kees van Scharenburg beschrijft in onze nieuwsbrief het ontstaan van het weidevogelmeetnet in Groningen, een voorloper van het MAS.

Rob Bijlsma schetst de evolutie van telmethoden in Nederland, van territoriumkartering tot puntentellingen. Terecht plaatst hij de kanttekening dat elke telmethode moet worden geijkt aan de werkelijkheid.

• Dat je op basis puntentellingen vogeldichtheden kunt koppelen aan de landschappelijke configuratie, wordt duidelijk gemaakt door Popko Wiersma.

• Herman Klompprijs‐winnaar Raymond Klaassen doet een pikante bekentenis: hij kan niet tellen. Maar hij weet wel goed de puntteldata te combineren met de GPS‐loggers van de Grauwe Kiekendieven.

En passant lees je in onze nieuwsbrief ook waarom ‘Meetnet Agrarische Soorten’ een vlag is die de lading niet dekt. De punttelmethode is namelijk te gebruiken in alle (half)open landschappen, dus ook op kwelders, in moerassen en in duingebieden. Klik hier om onze nieuwsbrief als pdf te downloaden

Denk je na het lezen ‘dat lijkt me wel wat’, meld je dan aan via info@grauwekiekendief.nl.
Nieuwsbrief jaargang 10 nummer 1 themanummer: punttellen in akkerland. Klik voor een pdf van de nieuwsbrief. Dichtheden van broedparen Geelgors in akkerbouwgebieden in de provincie Groningen geschat op basis van MAS‐tellingen in 2015. Foto: Geelgors © Sjoerd Sipma. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Korte film: Later maaien redt Veldleeuweriken
‘Later maaien redt Veldleeuweriken’
Is een korte film die gaat over de problematiek van het lage broedsucces van Veldleeuweriken in intensief beheerde graslanden, en over het onderzoek dat we in 2015 hebben gedaan naar een mogelijke oplossing zoals uitgesteld maaibeheer.

De film werd gemaakt in samenwerking met Hans Hut en is via You Tube te bekijken.

De bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in het volgende rapport:
‘Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken’.
Als pdf te downloaden.

Geringde Veldleeuwerik. Klik op de afbeelding om de korte film ‘Later maaien redt Veldleeuweriken’ op You Tube te bekijken.
Rapport: Broedsucces van Veldleeuweriken in grasland
‘Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken’
In 2015 voerden we een uitgebreid onderzoek uit naar het broedsucces van Veldleeuweriken in grasland. In akkergebieden is grasland het meest gebruikte broedhabitat, maar uit eerder onderzoek bleek dat het broedsucces er nog geen 4% is. We wilden testen hoeveel jonge Veldleeuweriken vliegvlug konden worden bij een maaibeheer met langere tussenpozen tussen de maaibeurten. Daarvoor hebben we nesten gevolgd in gangbaar (intensief) beheerde graslanden, en nesten in graslanden met een aangepast maaibeheer.

Het rapport ‘Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken’ dat we over dit onderzoek hebben geschreven is als pdf te downloaden.

In samenwerking met Hans Hut is er een korte film ‘Later maaien redt Veldleeuweriken’ gemaakt dat de problematiek van broedende Veldleeuweriken in grasland en het onderzoek in beeld brengt. Deze is te bekijken op You Tube.

Op de website van Nature Today is een natuurbericht te lezen dat naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek geschreven is.
‘Toekomst voor de veldleeuwerik, lyrische zanger boven gras en akker.’
Voorkant van het rapport ‘Effect van uitgesteld maaibeheer op broedsucces van Veldleeuweriken’. Klik op de afbeelding om het rapport in pdf te downloaden.
Vacature: onderzoeksmedewerk(st)er akkervogels
Vacature onderzoeksmedewerk(st)er akkervogels

Wij zoeken een enthousiaste, sociaal vaardige onderzoek(st)er met een duidelijke belangstelling voor boerenlandvogels, die ons team komend veldseizoen wil versterken. Startdatum per 1 april, voor een periode van vijf à zes maanden.

Hoofdtaken: ‐ monitoring van akkervogels, m.n. in de noordelijke provincies en in Flevoland
‐ onderhouden van contacten met vrijwilligers en agrariërs
‐ assisteren bij nestbescherming grauwe kiekendieven
Functie‐eisen: ‐ een goede kennis van de Nederlandse avifauna
‐ affiniteit met de agrarische sector, in het bijzonder akkerbouw
- goede sociale en communicatieve vaardigheden
- ervaring met databaseprogramma's
- in bezit van rijbewijs B

Salariëring in nader overleg te bepalen, afhankelijk van ervaring en leeftijd.

Stuur jouw sollicitatiebrief met motivering en CV naar info@grauwekiekendief.nl Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Oike Vlaanderen 06‐50505417

Klik voor een pdf van deze vacature.
Veldleeuwerik. © Hans Hut.Logo WGK. Grauwe Kiekendiefvrouw zet landing in met prooi. © Harold van der Meer.
Rapport: Broedvogels in agrarisch gebied Flevoland 2015
In 2015 heeft Werkgroep Grauwe Kiekendief in opdracht van provincie Flevoland akkervogels geïnventariseerd. De werkgroep heeft hierover een rapport uitgebracht:

Broedvogels in het agrarisch gebied van provincie Flevoland in 2015’.

Dit rapport is als pdf te downloaden.
Zingende Graspieper. © WGK.
Senegal: satelietzender van kiekendief Madge teruggevonden
Satellietzender van dode Britse Grauwe Kiekendief Madge teruggevonden in Senegal!

Het Britse vrouwtje Madge in 2014. © Mark Thomas.Op 20 juli 2014 werd in Engeland het Grauwe Kiekendiefvrouwtje Madge gevangen en van een satellietzender voorzien. Ze was daarna te volgen op haar najaarstrek naar en verblijf in Afrika. (Satellietzenderroutes van 2014/2015.
Eind 2014 lieten de signalen van haar satellietzender te weinig verplaatsingen zien, er werd toen geconcludeerd dat Madge dood moest zijn.

Tijdens de veldexpeditie van januari 2015 hebben Almut en Ben met hulp van lokale grassnijders een poging gedaan de zender en wat van Madge over was te vinden, tevergeefs. Maar de aanhouder wint: vanmorgen is het Almut en Ben dankzij de goniometer die we van The Royal Society for the Protection of Birds(RSPB) konden lenen gelukt om de zender te vinden!! Deze lag onder een struik en dorre bladeren. Het is de eerste keer dat er in Afrika een zender is teruggevonden.

De struik waar de zender van Madge onder lag. Senegal, 14 februari 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding. Zender van Madge is na een jaar teruggevonden. Senegal, 14 februari 2016. © WGK. Klik voor een vergroting van de afbeelding.
Senegal: opnieuw veldonderzoek wintergebieden Grauwe Kieken
Start veldonderzoek in Senegal.
Onze collega’s Almut Schlaich en Ben Koks zijn op 30 januari in Senegal gearriveerd voor veldonderzoek in overwinteringsgebieden van Grauwe Kiekendieven. Op 31 januari zijn ze in gezelschap van Wim Mullié doorgereisd naar Kelcom, alwaar ze ’s avonds al de eerste kiekenieven op een slaapplaats telden. In totaal waren er 98 kiekendieven, waarvan 78 Grauwe en 20 Bruine.

Om de dichtheden van de hoofdprooi (sprinkhanen) van Grauwe Kiekendieven in 2016 te kunnen verlijken met andere winters, worden dezelfde gebieden als in de voorgaande jaren bezochten. Door ook op dezelfde transecten de daar aanwezige sprinkhanen te tellen kan er een vergelijking gemaakt worden. Een eerste indruk is dat er momenteel weinig sprinkhanen zijn. Zijn er dan ook minder kiekendieven in het gebied in vergelijking met vorig jaar? Daarvoor zullen we de bevindingen van deze expeditie af moeten wachten.

Naast het tellen van kiekendieven en sprinkhanen zullen Almut en Ben ook de Britse satellietzenderkieken Mark en Roger in hun wintergebieden opzoeken.

Veldonderzoek Senegal 2016, Almut Schlaich en Wim Mullié staan bij een kiekendievenslaapplaats te tellen. Khelcom, januari 2016. © WGK. Klik voor een vergroting. Een slaapplaats met zeker 4.000 kiekendieven geteld in Senegal. Vastgelegd in februari 2015. © WGK. Klik voor bewegende beelden op You Tube.