AGENDA-ARCHIEF 2003
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


Vanaf 23 november 2003: fototentoonstelling over vogels van fotograaf Hans Hut in Natuurmuseum Nijmegen

Vanaf 23 november 2003 is een fototentoonstelling over vogels te zien van fotograaf Hans Hut in het Natuurmuseum Nijmegen. Meer informatie is te vinden op de site van het Natuurmuseum Nijmegen.
Fotograaf Hans Hut laat met z'n foto's de vogels in hun omgeving zien. Een nest van een boomvalk in een elektriciteitsmast, maar ook vechtende lepelaars. Het werk van Hut is regelmatig te zien in natuurtijdschriften en vogelboeken. Deze foto-expositie is te zien tot en met 28 maart 2004.

18 november 2003: Officiële presentatie van de Agrarische Natuurvereniging

in het Duitse Rheiderland in Bunde (D).

18 september 2003: landelijk symposium met thema "Akkerranden anno 2010"

Op donderdag 18 september 2003 wordt een landelijk symposium georganiseerd met als thema "Akkerranden anno 2010". Het symposium is bedoeld voor beleidsmakers en specialisten op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer en staat onder leiding van dhr. T. Kramer, gedeputeerde voor natuur en landschap in Zeeland. Tijdens het ochtendprogramma worden de resultaten van de akkerrandprojecten gepresenteerd en wordt er gediscussieerd over de toekomst van het landelijke beheerspakket. Na de lunch worden experimentele akkerranden bezocht.

Een verdere toelichting van het dagprogramma van het landelijk symposium georganiseerd met als thema "Akkerranden anno 2010".

Op diverse plaatsen in het land zijn experimenten uitgevoerd om het natuurresultaat van de faunaranden te vergroten. Eén van deze projecten is het Zeeuwse "Akkerranden à la carte". Dit project is gestart op initiatief van de ZLTO en de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Er is geëxperimenteerd met specifieke beheerspakketten voor landelijke doelsoorten zoals Kluut, Patrijs, Koninginnepage en Ondergrondse woelmuis. Het tweede projectjaar zit er op. Een goed moment om de resultaten van diverse projecten in het land kort te sluiten en te discussiëren over hoe het nu verder moet met de faunaranden in Nederland.

DatumDonderdag 18 september 2003
PlaatsProefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42
4486 PR Colijnsplaat
tel: 0113-693000

Tijd 9.45 uur t/m 15.45 uur

Programma

09.45 uurOntvangst met koffie + Zeeuwse tractatie
10.15 uur Opening door dagvoorzitter dhr. Th. Kramer (gedeputeerde)
10.30 uur Toelichting "akkerranden à la carte" door W. Dieleman en A. Wieland
11.15 uur Toelichting akkerranden project Groningen (vogels) door B. Koks
11.45 uur Inleiding Akkerranden 2010
12.15 uur Discussie / stellingen
13.00 uur Lunch
14.00 uur Rondgang langs akkerranden op Proefbedrijf Rusthoeve
15.45 uur Afsluiting

* Er is taxi vervoer geregeld vanaf 9.45 uur vanuit station Goes richting Rusthoeve en vanaf 16.00 uur vanaf Rusthoeve naar station Goes.
* Denk aan laarzen en paraplu i.v.m. het middagprogramma

Namens de projectgroep Akkerranden à la carte,

Ing. W.C.J. Dieleman
Projectleider "Akkerranden à la carte".


22 juni 2003: OPEN HUIS van 12.00-17.00 uur

korenmolen - robotmelkstal - sluizencomplex - vogelkijkhut - monumenten - akkerranden - dijken - kwelders - agrarisch natuurbeheer - grauwe kiekendief - dexterkoeien - kippen - kunst - akkerbouw - biologisch melk- en vleesvee - boerderijen.

Routebeschrijving verkrijgbaar bij Oost-Groninger VVV"'s en op 22 juni vanaf 12.00 uur bij de start (café De Busstop t.o. toren Finsterwolde)

Organisatie PR-commissie Agrarisch Oldambt
Info: (0597) 35 43 75

Wie meer informatie wenst over deze prachtige poldertocht kan de aankondiging of de folder met beschrijving van de route downloaden


2 juni 2003: Colloquium Jeroen Veldman

Voor het eerst in het kader van het grauwe kiekendiefonderzoek is dit seizoen gewerkt aan het in kaart brengen van de hazenpopulatie. Een student is dit seizoen begonnen met dit onderzoek. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de prooidieren van de grauwe kiekendief.

Eén van de prooidieren is de haas, waarbij hoofdzakelijk juvenielen worden gevangen. Recentelijk (winter 2002/2003) is het vermoeden ontstaan dat jonge hazen een erg belangrijke voedselbron zijn in het begin van het broedseizoen.

In deze zogenaamde opvet periode moet het vrouwtje in korte tijd op gewicht komen voor het broedseizoen. Tijdens de trek vanuit Afrika verlies een kiekendief namelijk veel gewicht.

Om te bepalen wat de relatie tussen de grauwe kiekendief en de haas is moet de hazenpopulatie gedurende meerdere broedseizoenen in kaart worden gebracht. Als afstudeeropdracht wordt een plan ontwikkeld voor het uitvoeren van meerjarig hazenonderzoek.

Op maandag 2 juni wordt om 9:30 op Saxion Hogeschool IJselland een colloquium (afstudeerpresentatie) gehouden, waarin de afstudeeropdracht en het grauwe kiekendiefonderzoek wordt besproken. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Kijk op sites.hsij.nl/colloquium onder -> colloquium -> opzet -> presentaties 2003 -> NML

Even aanmelden (e-mail: thejeroenveldman@hotmail.com of tel: 06 55 107 128) is gewenst zodat het bezoekersaantal kan worden geschat.


28 mei 2003: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen in oprichting

Woensdag 28 mei 2003
Aanvang 19.45 uur
Restaurant In de Stallen, Winschoten

Geachte heer / mevrouw,

Na het afgelasten van de bijeenkomst van 5 maart jl. in verband met de vogelpest, nodigt het voorlopige bestuur u nu van harte uit om de algemene ledenvergadering van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen i.o. bij te wonen op 28 mei, mits vogelpest het deze keer toelaat. De vereniging wil graag een gezamenlijke start met alle betrokkenen maken. Ook u hoort daarbij! Daarom stellen wij uw aanwezigheid bij dit heugelijke feit zeer op prijs.

Tijdens de bijeenkomst worden de plannen van de vereniging nader toegelicht. Natuurlijk willen we ook graag uw mening hierin betrekken.

Na het formele gedeelte voor de pauze komen de gedeputeerde van Landbouw & Natuur van Provincie Groningen de heer Bleker en vogelonderzoeker, grauwe kiekendiefbeschermer en adviseur van de vereniging de heer B. Koks aan het woord.

Na afloop van de bijeenkomst kunt u zich als agrariër als lid van de agrarische natuurvereniging aanmelden bij het bestuur. Leden hebben voor de vergadering van 5 maart reeds de conceptstatuten toegestuurd gekregen. Mocht u deze niet meer hebben, dan kunt u ze opnieuw opvragen bij de heer Doornbos.

Wij zien u graag 28 mei in Winschoten!

Met vriendelijke groeten namens het voorlopige bestuur,

W.S. Oosterveld, Voorzitter voorlopig bestuur

Programma

19.45: Aanvang
20.00: Opening door W. Oosterveld, avondvoorzitter
20.10: Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen i.o.: Doel en Plannen
20.30: Vaststellen van statuten (toegestuurd aan leden)
20.45: Bestuursverkiezing (voorstel kandidaten toegestuurd aan de leden)
20.55: Korte rondvraag
21.00 PAUZE
21.15: Dhr. B. Koks, vogelonderzoeker: Waarde van landbouw voor de natuur en Hoe stel je doelen gebaseerd op realistische waarden op basis waarvan je een horizon schetst waar akkernatuur kan floreren
21.40: Dhr. H. Bleker, gedeputeerde Landbouw & Natuur: Reactie op voorgaande spreker en Wat kan de Provincie betekenen voor agrarisch natuurbeheer in Oost Groningen
22.00: Discussie
22.15: Sluiting

Voor vragen en opmerkingen over de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen i.o. kunt u terecht bij leden van het voorlopige bestuur:

H.C. in 't Hout, Veendam, 0598-624018
A.J. Middelkoop, Oudeschans, 0597-655358
R.B. Mulder, Bourtange, 0599-354391
M.M. Oostdijck, Bellingwolde, 0597-531527
W.S. Oosterveld, Vlagtwedde, 0599-313154
J.B. Platen, Ter Apel, 0599-584125
J.M. van 't Westeinde, Nieuweschans, 0597-655302

of bij dhr. D.A. Doornbos, contactpersoon vanuit BoerenNatuur (0512-305205)

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen i.o. wordt ondersteund door BoerenNatuur.


29 april 2003: Uitnodiging voor bijeenkomst in Niedersachsen op 29 april as.

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Beginn der diesjährigen Brutsaison möchte ich Sie zu einem Abstimmungsgespräch in Sachen Wiesenweihenschutz einladen.

Wir treffen uns
am 29. April
Um 16 h
Im NABU-Regionalbüro Ostfriesland
Woldenhof
Forlitzer Strasse 121
26624 Wiegboldsbur

Als Themen sinds vorgesehen: Erfassungsmethoden, Methoden der Nestsuche und Nest-sicherung, Absprachen zur Abgrezung der jeweilligen Erfassungsgebiete.

Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären und freue mich auf Ihr Kommen. Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung, ob Sie teilnehmen können, damit ich besser planen kann. Geben Sie diese Einladung auch an Interessierte weiter.

Mit freundlichen Grüßen im Auftrage

Dagmar Stiefel
Niedersächsisches Landesamt für Ökologie

Mensen die a) geïntresseerd zijn kiekendievenwerk in Duitsland uit te voeren en b) eens een bijeenkomst bij onze companen in Niedersachsen willen bijwonen worden verzocht dit aan Ben Koks door te geven. Je kunt dan eventueel meerijden.


20 april 2003: De grauwe kiek bij Vara's Vroege Vogels

Op eerste Paasdag (20 april, ergens tussen 8.30 en 9.00 uur) zal Ben Koks als studiogast bij Vroege Vogels ingaan op de samenwerking die sinds vorig jaar is opgestart in de Duitse grensstreek. Het grauwe kiekenwerk is inmiddels zijn 14de seizoen ingegaan en vorig jaar zijn de vleugels voor het eerst uitgeslagen in de akkers van het Duitse Reiderland. Inmiddels is er samen met vogelbeschermers uit Niedersachsen een samenwerkingsverband opgestart dat in oktober 2002 met een succesvolle workshop in Oldenburg een succesvol hoogtepunt kende. Een ander punt waar we met enige trots op terugblikken was de oprichting vorige week in Bunde van de eerste Agrarische Natuurvereniging in Duitsland. De Wiesenweihe (zoals de grauwe kiek in Duitsland heet) is de directe aanleiding dat een stel enthousiaste boeren zich hier hebben verenigd; een geweldige bijeenkomst met een bijzondere sfeer! Dit alles onder het motto "grauwe kieken storen zich niet aan grenzen, waarom zouden natuurbeschermers dat wel doen".

11 april 2003: uitnodiging voor bijeenkomst veldmedewerkers grauwe kiekenwerk

Plaats van bijeenkomst; bij de familie van Rijn, Kostverloren no. 10 (tussen Drieborg en Finsterwolde).

Vrijdagavond 11 april 2003, aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1) Geven van overzicht van de werkzaamheden die we in 2003 hopen te kunnen uitvoeren. Er zullen in 2003 drie studenten (2 RuG en 1 HBO IJsselland te Deventer) worden betrokken in veldwerk. Daarnaast zullen SOVON-medewerkers Peter de Boer, Henk-Jan Ottens en René Oosterhuis extra veldwerk aan de veldleeuwerik gaan besteden;
2) Hoe verzamelen we de gegevens en voorstel om in vroege najaar gezamenlijk een deel van gevonden prooiresten, braakballen te gaan determineren. Is nl. een lastig maar tevens leerzaam klusje en het verzamelen van dieetgegevens is stukken leuker als je weet wat je opraapt;
3) We hebben tot ongeveer 1998 altijd veel tijd kunnen besteden aan andere roofvogels dan de grauwe kiekendief. Erik heeft sindsdien zijn onderzoek naar de torenvalken van de Groninger zeedijken opgepakt maar sindsdien is mn. het broedbiologisch máár ook het dieet-onderzoek naar de bruine kiekendief in elkaar gezakt. Dit heeft meerdere oorzaken maar we zouden 2003 willen gebruiken om de fraaie reeks weer op te pakken. O.a. vanwege het jaarlijkse overzicht van Rob Bijlsma in de Takkeling, maar ook omdat deze soort zoveel verwantschap vertoont met de grauwe kiek. Anneke en Jelle (Delfzijl Zuid), Gerda en Klaas (Noordbroek, Scheemda), Hillbrand Schoonveld (Eemshaven) en Erik en ik (Dollard) zullen hier mee bezig gaan om zodoende deze succesvolle roofvogel weer op de Groninger agenda te zetten.
4) Erik Visser, Hans Hut en Klaas Kanis zullen enige van hun dia's tonen om te laten proeven hoe leuk het veldwerk in 2002 was. Een dia-show die al met al een uur zal duren.
5) Daarna tijd voor napraten, elkaar enthousiasmeren voor het komende seizoen, etc.
6) Om twijfelaars over de streep te trekken dit: Erik van Ommen heeft een setje ansichtkaarten gemaakt met "de grauwe" als onderwerp, ze zijn prachtig en jullie krijgen ter plekke een setje kaarten uitgereikt.

Ben Koks
Hylkemaheerd 22
9736 JB Groningen
bkoks.sovon@inter.nl.net

Mensen die serieuze belangstelling hebben om in Flevoland en/of Groningen een bijdrage te leveren aan ons werk zijn uiteraard van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen; met het oog het inslaan van versnaperingen etc. wordt wel verzocht dit even per e-mail te melden.


Naar boven

Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


Verlaat het agenda-archief