AGENDA-ARCHIEF 2005
Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


26 november 2005: Landelijke dag SOVON

zaterdag in de Vereeniging te Nijmegen

De Landelijke Dag van SOVON Vogelonderzoek Nederland komt er weer aan. Het evenement, georganiseerd i.s.m. Vogelbescherming Nederland en de NOU, vindt plaats op zaterdag 26 november in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen (5 minuten lopen van het station).

De dag is gratis toegankelijk en bedoeld voor alle vogelaars van Nederland en iedereen met hart voor vogels en natuur in het algemeen. Naast een uitgebreide info- en boekenmarkt zijn er lezingen van gerenommeerde vogelonderzoekers. Ook is er weer een speciaal jeugdprogramma, ditmaal georganiseerd door de Wildzoekers. Let op: graag van te voren opgeven.

Naast het SOVON-programma is er een parallelprogramma dat wordt ingevuld door de NCN in de bovenzaal.

Het voorlopige SOVON-Programma:

 • 35 jaar na de Sahelcatastrofe: hoe doen onze Afrikagangers het nu? - Ruud Foppen
 • Trek van Afrikagangers over Nederland - Luit Buurma
 • Hoe verwerft de Zwarte Stern zich een plek in Afrika tussen de zeesterns - Jan vd Winden
 • Is de Wespendief wel een Afrikaganger - Rob Bijlsma
 • Kust- en en vliegwerk: beschermingsplan voor duin- en kustvogels
 • Bruine Kiekendieven in Zeeland - Henk Castelijns
 • Waarom toendrabroedende trekvogels het binnenland mijden
 • Predatie-onderzoek bij weidevogels - Wolf Teunissen

Dagvoorzitter: Pim de Nobel

Begin oktober volgt de uitnodiging met het definitieve programma. Dit staat tzt. ook vermeld op de SOVON-homepage www.sovon.nl. Ook kan men die aanvragen op info@sovon.nl of tel. 024 - 68 48 111.


22 november 2005: bijeenkomst Natuur- en Milieu-coöperatie Rivierduingebied

Tijd 20.00 - 22.00 uur. Plaats: HC Hoeve, Bijlweg 6a, Lelystad.

 • resultaten bescherming, Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland
 • succes in Gronings akkerland, Ben Koks en Jolanda van Beusichem van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
 • mogelijkheden voor de veldleeuwerik in het Rivierduingebied
 • jaarverslag 2005
 • dank aan vrijwilligers
 • broedseizoen 2006

Voor meer informatie Frans van der Stoep: frans.vanderstoep@hetnet.nl


9 november 2005: Interview met Ben Koks bij RTV Noord

9 november 2005: Naar aanleiding van de presentatie van het boek Winnen van de Bierkaai van Koos Dijksterhuis op vrijdag 18 november a.s., zend RTV Noord een interview uit met Ben Koks in het programma Noord Achtergrond. Het programma begint rond 18.45 uur en wordt elk uur herhaald tot 06.00 uur.

Winnen van de Bierkaai bevat portretten van acht kleurrijke lieden die op originele wijze bezig zijn met bescherming van landschap, natuur of milieu.

Winnen van de Bierkaai eigenzinnige pioniers voor natuur, landschap en milieu door Koos Dijksterhuis, met een voorwoord van Herman Wijffels ISBN 9062244610, 12x20 cm. 192 blz, ca. € 12,95.


9 november 2005: Lezing bij de IVN in Oost-Groningen

IVN-PERSBERICHT:

De IVN-afdelingen (IVN staat voor Instituut voor Natuur en Milieu Educatie) in Oost-Groningen organiseren jaarlijks een gezamenlijke contactavond. Het programma zal dit jaar bestaan uit een lezing over Biodiversiteit en een presentatie met de titel Hoe de grauwe kiekendief terugkwam in het Oldambt.

Waar gaat de lezing over?
Leden-vrijwilligers van het IVN zijn gemotiveerd voor het behoud van de natuur in hun eigen omgeving vanwege bijvoorbeeld de schoonheid van bos- of heideterrein, door het behouden van een planten- of diersoort of -populatie.
Er is tegenwoordig echter meer nodig dan lokaal, nationaal en internationaal werken aan natuur om natuur te behouden. Het in 1992 gesloten Biodiversiteitsverdrag heeft de wereld erop gewezen dat daarvoor ook (duurzaam) gebruik van biodiversiteit nodig is en een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het gebruik van biodiversiteit/genetische bronnen. Het probleem van ons eigen natuurbehoud is darmee ook een mondiaal vraagstuk geworden.
De spreker, de heer Maas Geesteranus, was tot zijn uittreding programmaleider van het Expertisecentrum van het ministerie van LNV in Wageningen. Thans zet hij zich op het hoofdkantoor van het IVN in Amsterdam in als vrijwilliger.

Na de pauze verzorgt de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief een (dia-)presentatie over de terugkeer van de grauwe kiekendief in Nederland en met name in de achtertuin van de IVN-afdelingen, namelijk in het Oldambt.
Zo'n 25 jaar geleden was de grauwe kiekendief zo goed als verdwenen uit Nederland. Tot ieders grote verrassing dook de vogel in 1990 op boven de groene graanvelden van het Oldambt hoewel de natuurlijke biotoop van deze kiekendief duinen en en heidegebieden is. Al snel werd duidelijk dat de grauwe kiekendief in het Oldambt profiteerde van voedselrijke, braakliggende akkers. De vogels broedden in productievelden met tarwe of luzerne. Om de nesten te beschermen ontstond een unieke samenwerking tussen de vrijwilligers van de (toen nog) Werkgroep Grauwe Kiekendief, de lokale landbouwers en medewerkers van Drogerij Oldambt BV. Inmiddels is de provincie Groningen uitgegroeid tot een kerngebied van meer dan 30 paartjes grauwe kiekendieven.
Enthousiaste leden van de Werkgroep zullen na de pauze hun ervaringen en werkwijze aan de hand van dia's vertellen.

Datum:9 november 2005
Aanvang:19.30 uur
Locatie:Restaurant De Kastanjehoeve, Schoolstraat 120, Vlagtwedde
Entree:Gratis (leden en niet-leden)

Nadere informatie wordt graag gegeven door :
Herman ter Veen
telefoon 0599 613102
hermanterveen@hetnet.nl


Logo Electrabel

5 november 2005: Open Dag Eemscentrale van 10.00 - 17.00 uur

Wilt u een kijkje nemen in één van de elektriciteitscentrales van de grootste stroomproducent van Nederland?

De Eemscentrale is één van de grootste en modernste elektriciteitcentrales ter wereld en goed voor ongeveer 15 % van de Nederlandse elektriciteitsvraag.

Op zaterdag 5 november zet Electrabel de deuren van de Eemscentrale open voor het publiek. Via een uitgezette route door de centrale krijgt u van medewerkers tekst en uitleg over het maken van elektriciteit.

Ook de grauwe kiekendief komt in beeld want de werkgroep zal door de uitgenodigde fotograaf Hans Hut waardig worden vertegenwoordigd. Voorts zal de Werkgroep Slechtvalk Nederland aanwezig zijn. Genoeg roofvogelvertier dus!

In een van de "wandelgangen" zal hij staan met standje en posters of ander pr materiaal die geïnteresseerden kunnen meenemen. Ook zal enig werk te zien zijn zodat het geheel een uitstekend ondersteuning zal zijn voor onze akkernatuur in vogelvlucht.

Alle leden van de werkgroep zijn daarom van harte uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op zijn werkplek op deze locatie.

Meer informatie is te vinden op de site van Electrabel


5 november 2005: UILENDAG op zaterdag

Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70, Meppel

Dagvoorzitter: Adri de Gelder, directeur Vogelbescherming Nederland

Programma:
09.30Zaal open en koffie
10.00Opening landelijke dag door Johan de Jong (KWN)
10.05Overzicht Nederlandse uilen door Sovon
10.20Onderzoek aan de Steenuil in Nederland, een eerste tussenbalans door Ronald van Harxen en Pascal Stroeken
10.40Kerkuilennieuws met o.a. toename broedparen in relatie tot de prooidieren en het landschap door Johan de Jong
11.00Hoe vergaat het de Oehoe in Nederland door Gejo Wassink
11.30Hoe de Velduil de meest bedreigde broedvogel van Nederland werd door Ben Koks (Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief)
12.00Lunchpauze: gelegenheid tot eten, drinken, praten, vele stands bekijken en demonstratie vangtechnieken volwassen uilen.
13.30Kerkuilenonderzoek in Vlaanderen (met film) door Ludo Smets
13.50Biotoopkeuze van Bosuil, Steenuil en Kerkuil in Oost-Vlaanderen door Dries van den Nieuwenhuijsen
14.20Geslachts- en leeftijdsbepaling van Ransuilen, met vleugelkenmerken als onderzoeksmethode door Bert-Jan Bol
14.50Korte pauze
15.40Naar een nieuw beschermingsplan voor de Steenuil door Ronald van Harxen en Pascal Stroeken
15.55De Dwerguil, een nieuwe soort voor Nederland door Johan de Jong
16.00De Kerkuil, diapresentatie met unieke beelden door Zomer Bruijn
16.15Sluiting door Ronald van Harxen (Stone)

Meer informatie is te vinden op www.steenuilgroningen.nl


29 oktober 2005: Wintertelling

Op zaterdag 29 oktober hebben we weer een gangbare roofvogeltelling voor jullie petto. Deze telling eindigt zoals jullie dat van onze gewend zijn in een gezamenlijke maaltijd en 's avonds laten we jullie middels een paar voordrachten zien wat de highlights waren van het voorbije seizoen en wat we de komende maanden gaan doen. We hebben er echter iets nieuws bij bedacht om onze tijd nog beter te vullen. Ná de gewone telling willen we - afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt - een lint van waarnemers op de Dollarddijk neer zetten. Dit voornamelijk met het oog op het aantal blauwe kiekendieven wat op slaapplaatsen op de kwelder moet zijn terug te vinden.

Het spreekt voor zich dat we volgens de ons bekende systematiek zullen gaan werken. Instructie's vooraf, verdeling van de telgebieden etc. zullen tijdens de koffie/thee voorafgaande aan beider dagen plaatsvinden.

De verzamelde gegevens zullen door Tim van Nus worden uitgewerkt en spoedig na deze telling op de site worden geplaatst!

De koffie, thee en zelfgebakken koek staan klaar vanaf 8.30 uur en het ligt in de planning om vanaf 9.00 uur uit te waaieren over de verschillende gebieden die we onder handen gaan nemen.

We zouden jullie willen vragen je per e-mail te melden bij Ben Koks (dit vanwege de hoeveelheden koffie en thee en het aantal telgebieden wat we deze dag kunnen behappen).


22 oktober 2005: Themadag in Naturalis

Themadag "Vogelgeheimen ontrafeld met zenders"

22 oktober 2005, Naturalis, Leiden

De NOU organiseert op 22 oktober 2005 een studiedag met als thema "Vogelgeheimen ontrafeld met zenders". Om beter inzicht te krijgen in het wel en wee van een soort en de maatregelen om een soort te beschermen is het noodzakelijk om niet alleen goede gegevens te verzamelen over geboorte en sterfte, maar ook over habitatgebruik en broedsucces, trekroutes tussen broedgebied en overwinteringsgebied, en terreingebruik in het overwinteringsgebied. Het verzamelen van dergelijke gegevens was tot voor kort geen sinecure. Echter, gedurende de laatste jaren wordt het volgen van vogels gemakkelijker gemaakt door middel van een stelsel van geavanceerde technieken dat wordt aangeduid als 'telemetrie'. Telemetrie, dat letterlijk 'meten op afstand' betekent, verschaft de wetenschapper gegevens die anders nooit verkregen zouden worden. Deze techniek opent de mogelijkheid om te kijken naar de oorzaken van de achteruitgang van een soort. Moet die worden gezocht in het broedgebied, langs de trekroute, of in het overwinteringsgebied?

Op deze studiedag worden voordrachten gehouden over habitatgebruik en trekroutes van een aantal vogelsoorten. Veel gegevens werden ontrafeld met behulp van zenders, variërend van transponders, kleine in glas ingekapselde microchips, radio-telemetrie tot en met sateliet-telemetrie. Wij zijn te gast bij Naturalis, Darwinweg 2, Leiden.

10:30 - 11:00 Ontvangst en koffie
11:00 - 11:40 Telemetrie bij steltlopers: gebiedsgebruik en timing van voorjaarstrek.
Bernard Spaans (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel)
11:40 - 12:20 Habitatgebruik van grauwe kiekendieven in een agrarisch landschap.
Christiane Trierweiler (Rijksuniversiteit Groningen, Vogelbescherming, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief)
12:20 - 13:00 Van kleine zenders bij grote kanoeten tot grote zenders bij kleine zwanen.
Jan van Gils (Nederlands Instituut voor Ecologie, Nieuwersluis)
13:00 - 14:15 Lunch (lunch zelf meebrengen, evt. kopen in de kantine)
13:30 Ledenvergadering
14:15 - 14:55 Spacing behaviour of red knots wintering on the Banc d'Arguin, Mauritania.
Jutta Leyrer (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Texel en Rijksuniversiteit Groningen)
14:55 - 15:35 Wereldwijde plaatsbepaling: Russische brandganzen gevolgd met behulp van een daglengtemeter aan hun poot.
Goetz Eichhorn (Rijksuniversiteit Groningen)
15:35 - 16:00 Thee/koffie

Route (zie www.naturalis.nl).
Naturalis ligt vlakbij het NS-station Leiden Centraal. Station verlaten aan zijde LUMC/ Oegstgeest, lopen richting LUMC, volg voetgangersborden Naturalis (ca. 10 minuten lopen). Per auto is Naturalis bereikbaar, er zijn bij het museum echter beperkte mogelijkheden voor (betaald) parkeren. Op enige afstand is parkeren mogelijk in de parkeergarage van het LUMC.


21, 22 en 23 oktober 2005: Jaarlijkse vergadering over Kiekendieven in Frankrijk

Programme de la rencontre internationale du réseau busards

Au « Teich », les 21, 22 et 23 octobre 2005

Vendredi 21 octobre

16 h 00 - 20 h 00 : Arrivée échelonnée des participants, accueil des participants au parc ornithologique du Teich par le groupe « Busards » de Gironde.
Possibilité d'arrivée par le train à partir de Bordeaux ou transfert groupé à partir de l'aéroport de Bordeaux – Mérignac.
19 h 00 : Repas
20 h 30 - 20 h 40 : Ouverture des Rencontres 2005 par Jean-Luc Bourrioux (LPO Champagne/ Mission Rapaces).
Tour de table
20 h 40 - 21 h 30 : Présentation des participants et résumé rapide de la saison 2005 par région. Les questions que chacun se pose : organisation des cessions.
Début des communications
21 h 30 - 22 h 30 : Table ronde : « Empreinte et attachement chez les busards » par Christian Pacteau.
22 h 30 - 23 h 00 : Diaporama : « Les milieux naturels et semi-naturels des busards en Gironde » par Marie-Françoise Canevet.
Fin des communications

Samedi 22 octobre

7 h 00 - 8 h 00 : Petit déjeuner sur place.
8 h 00 - 9 h 00 : Visite du parc ornithologique.
Thème 1 : La connaissance des oiseaux par le baguage / marquage
9 h 00 - 9 h 15 : « Le baguage des busards en France : procédure pour obtenir un programme personnel » par Elise Rousseau.
9 h 15 - 10 h 15 : « Succès de reproduction du busard des roseaux sur les marais de Brouage en Charente-Maritime » par Guy Burneleau puis Christian Bavoux.
10 h 15 - 10 h 45 : « Caractérisation de la dispersion juvénile chez le busard des roseaux par radio-tracking » par Audrey Sternalski.
10 h 45 - 11 h 00 : Pause Café
11 h 00 - 11 h 30 : « Résultats préliminaires : distribution, succès reproducteur et survie chez le busard Saint-Martin en plaine céréalière » par Benoît Van Hecke.
11 h 30 - 12 h 00 : « Bilan et perspectives du fonctionnement des populations de busard cendré : nécessité pour un programme à grande échelle » par Vincent Bretagnolles et Alexandre Millon (CNRS Chizé).
12 h 00 : Apéritif de bienvenue.
12 h 30 : Repas sur place
Thème 2 : Suivi de population
14 h 00 - 14 h 30 : « Le busard cendré en Hérault : premiers résultats » par Pierre Maigre.
14 h 30 - 15 h 00 : « La plaine de Faux en Dordogne » par Yannick Lenglet.
15 h 00 - 15 h 30 : « Evolution des populations de busard cendré en Gironde » par Marie-Françoise Canevet.
15 h 30 - 16 h 00 : « Mise à jour de la base de données des busards cendrés marqués/rappel » par Thierry Printemps.
Thème 3 : Les busards en Europe
16 h 00- 16 h 30 : Espagne : « Actions de protection en Navarre sur le busard cendré » par Gerlejur.
16 h 30 - 16 h 45 : Pause Café
16 h 45 - 17 h 00 : « Suivi d'une population de busard cendré en Allemagne » par Ralph Krüger.
17 h 00 - 18 h 00 : Hollande : « Suivi de deux femelles de busard cendré équipées de balise Argos : compte rendu d'une expérience » par Ben Koks.
18 h 00 - 18 h 15 : Dédicaces des monographies sur « Le Busard cendré » par Alain Leroux et sur « La Grue cendrée » par Pierre Petit (voir diaporama de la soirée).
18 h 15 - 18 h 45 : Vin d'honneur.
19 h 00 : Dîner sur place
Soirée : « Migration et hivernage des busards »
20 h 30 - 21 h 15 : Diaporama : « Les busards en Gironde » par Pierre Petit (photographe naturaliste).
21 h 15 : « Comment suivre des busards cendrés en migration » par Ben Koks.
21 h 45 - 22 h 15 : « Hivernage des busards cendrés en Afrique » par Jean-Luc Bourrioux, Benoît Van Hecke et Jean-Marc Thiollay. (Diaporama)
22 h 15 - 22 h 45 : « Busards cendrés en Hollande », un film de Ben Koks.

Dimanche 23 octobre

7 h 00 - 8 h 00 : Petit déjeuner sur place.
8 h 00 - 9 h 00 : Visite du parc ornithologique
Thème 4 : Les bases de données, publications
9 h 00 - 9 h 30 : « Différentes méthodes pour suivre une population de busard », « La gestion des données : exemple de saisie sous Access » par Thierry Printemps.
Table ronde
9 h 30 - 10 h 30 : « Des stagiaires pour une saison » : recrutement, formation, logement, etc. avec Daniel De Sousa et Elise Rousseau.
10 h 30 - 10 h 45 : Pause café.
Thème 5 : Protection, relations et communication (Le surveillant et ses partenaires)
10 h 45 - 11 h 15 : « La Circus' laire, le cahier technique et le site web » par Elise Rousseau.
11 h 15 - 11 h 45 : « Quel avenir pour la conservation des busards : Life et agriculture » par Yvan Tariel.
11 h 45 - 12 h 00 : Bilan et clôture des rencontres.
Mise à jour des fichiers adresses des surveillants. Choix du prochain lieu de réunion pour 2006.
12 h 00 : Déjeuner au restaurant sur place.
14 h 00 - 17 h 00 : Sortie sur le parc ornithologique du Teich ou à la pointe du Cap-Ferret pour la migration.

Pour d'autres renseignements :
Groupe Busards Gironde/ M.-F. Canevet
43, rue de Ladoumègue
33160 Saint-Médard-en-Jalles
LPO Mission Rapaces/E. Rousseau
62 rue Bargue
75015 PARIS

http://aquitaine.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
http://aguilucho.free.fr/


1 oktober 2005: World Bird Watch

Zoals een aantal van jullie wel zullen weten hadden we het plan opgevat om in oktober een roofvogel/akkervogel-telling te organiseren. Dit in de lijn van de tellingen die we eerder in januari, maart en augustus hebben georganiseerd en die volgens ons erg mooie gegevens hebben opgeleverd.
Intussen hebben we via voorzitter Henk van den Brink van de vereniging Avifauna Groningen het verzoek gekregen een bijdrage te leveren aan de World Bird Watch - dag van Birdlife International. De nadruk van de Birdlife-actie komt - en hoe kan het ook anders - te liggen op de vogels van het boerenland. Na ampel beraad hebben we als Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief besloten hier aan mee te doen. Daarnaast kunnen we jullie mededelen dat onze stagiaire Tim van Nus deze week is begonnen met het verder opzetten van onze roofvogeltellingen. Later kunnen jullie daar op onze site meer over lezen maar het is prettig om te weten dat Tim de organisatie van deze tellingen op zich zal nemen en dat de verzamelde gegevens vlot op rij gezet zullen worden.

We kunnen stellen dat in de maand oktober een aantal zaken bij elkaar komen. Onze eerder voorgenomen telling aan het einde van de maand krijgt een onverwachte extra première vier weken eerder én we hebben een enthousiaste student die hier extra elan aan kan geven.

Zaterdag 1 oktober in samenwerking met Avifauna Groningen het leveren van een bijdrage aan de Birdlife World Bird Watch. 8.00 uur verzamelen te Kostverloren en terugkoppeling van de gegevens met Avifauna zodat we richting Vogelbescherming Nederland te Zeist een constante stroom gegevens kunnen aanleveren. Birdlife kennende wordt dit alles met een smeuïg PR-sausje worden overgoten. Het ligt in de bedoeling om tot uiterlijk 13.00 uur door te tellen en daarna nog even gezellig na te praten bij de Van Rijntjes! De koffie/thee en koeken staan uiteraard klaar! Namens Avifauna Groningen zal bestuurslid Anne van der Zijp een centrale rol spelen bij het verzamelen van de gegevens en het doorsluizen van dit cijfermateriaal richting Vogelbescherming.

Zaterdag 29 oktober onze eigen telling. Deze telling eindigt zoals jullie dat van onze gewend zijn in een gezamenlijke maaltijd en 's avonds laten we jullie middels een paar voordrachten zien wat de highlights waren van het voorbije seizoen en wat we de komende maanden gaan doen. Over deze dag volgen later meer mededelingen maar noteer hem bij deze maar vast in jullie agenda's!

Het spreekt voor zich dat we volgens de ons bekende systematiek zullen gaan werken. Instructie's vooraf, verdeling van de telgebieden etc. zullen tijdens de koffie/thee voorafgaande aan beider dagen plaatsvinden.

We zouden jullie willen vragen je per e-mail te melden bij Ben Koks (dit vanwege de hoeveelheden koffie en thee en het aantal telgebieden wat we beider dagen kunnen behappen).


25 september 2005: Radio-uitzending Vara's Vroege Vogels op Radio 1

Op zondag 25 september 2005 zal Ben Koks namens de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief bij het programma VARA's Vroege Vogels in gaan op de reis van wijfjes "Marion" en "Beatriz". Hans Peeters (Vogelbescherming Nederland) zal in het kader van het thema Vogeltrek wetenswaardigheden over het mysterie hiervan ontrafelen. Het programma zal live worden uitgezonden vanuit het Capitool.

Beluister de uitzending.

4 september 2005: Radio-uitzending Vara's Vroege Vogels op Radio 1

Joost Huizing is een dag meegeweest met Chris Trierweiler en Ben Koks tijdens het volgen van een mannetje Grauwe Kiekendief die was voorzien van een radiozender, tijdens deze enerverende gebeurtenis geven Chris en Ben een nadere toelichting op het dit jaar gestarte satelliet-programma. Dit alles is te beluisteren op 4 september bij Vara's Vroege Vogels op Radio 1 tussen 08.00 en 10.00 uur.

Beluister de uitzending.

2 september 2005: Verschijning van artikel over satelliet-programma in NRC Handelsblad

Op 2 september 2005 verschijnt er op de Achterpagina van NRC Handelsblad een uitgebreid artikel geschreven door Koos Dijksterhuis waarin het nieuwe satelliet-programma word gepresenteerd. De foto's bij dit artikel zijn uiteraard van onze hof-fotograaf Hans Hut.

27 & 28 augustus 2005: Vogelfestival

Wat voorzichtig begon als een experiment, werd meteen al een traditie. Vorig jaar eind augustus organiseerde Vogelbescherming Nederland samen met SOVON en Staatsbosbeheer voor het eerst in Nederland een vogelfestival. Niemand had van te voren enig idee hoe dat zou uitpakken. Maar na twee buitengewoon geslaagde dagen was iedereen het erover eens: Het Vogelfestival was absoluut een vervolg waard, het begin van een nieuwe traditie.

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief zal op beide dagen een standje bemannen, waar stickers, posters en andere leuke zaken te verkrijgen zijn. De stand is te vinden op de Woudaapweide.
Tevens zal Ben Koks namens de Werkgroep op zaterdag en zondag lezingen geven in de Zilverreigerzaal, beide lezingen zullen beginnen om 11.30 uur. De lezing op zaterdag zal gaan over de Laatste stand van zaken omtrent onderzoek in NW-Europa, op zondag handelt de lezing over Het grauwe kieken-project als voorloper voor duurzame akkernatuur. In de Zilverreigerzaal is plaats voor 100 mensen, wees er dus op tijd bij.

Meer informatie over het volledige programma, openingstijden en plaats van handeling is te vinden op www.vogelfestival.nl


13 en 14 augustus 2005: het uitzwaaiweekend!

Vrijwilligersweekenden hebben de laatste jaren veel opgeleverd. Los van de intermenselijke contacten, elkaar motiveren, bomen over datgene de laatste tijd is gebeurd, zijn het tevens goede momenten om met elkaar veel werk te verstouwen. De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft inmiddels een traditie hoog te houden als het gaat om het uitvoeren van gezamenlijk veldwerk. Eén van de voordelen is dat er gedurende het veldseizoen tijd kan worden 'verdiend' waardoor we bijv. méér kunnen doen zoals het exploiteren van nieuwe gebieden (met name in Duitsland), het verfijnen van ons onderzoek of het optuigen van een nieuw stukje veldwerk. In het weekend van 13 en 14 augustus hopen we deze elementen terug te laten komen. Indien zich genoeg mensen aanmelden (de vorige keer deden er 26 mensen mee) dan gaan er op beide dagen 2 x 2 teams de gezenderde mannen volgen, gaan we op zondag in het Duitse Emsland aan de bak en proberen we een roofvogeltelling van de grond te krijgen.

Met deze roofvogeltelling borduren we voort op de beide wintertellingen van resp. januari en maart 2005. Wat ons betreft gaan we vanaf heden starten met een roofvogeltelling halverwege de maand augustus. Inhoudelijk is dit goed uit te leggen. We weten natuurlijk dat het aantal grauwe kieken wat halverwege deze maand de stoppelvelden bevolkt van jaar tot jaar hevig kan fluctueren maar - afgezien van een aantal tellingen begin jaren '90 - we weten eigenlijk niets over de aantallen en de verspreiding in deze oogstmaand. Daar willen we nu dus verandering in brengen en er zal worden geprobeerd dezelfde gebieden geteld te krijgen als tijdens de twee wintertellingen. Wat ons betreft is dit een redelijk relaxte manier om - gewapend met goede optische apparatuur, de juiste instructies - een belangrijke bijdrage te leveren aan gegevens die we nodig hebben om verder te komen in onze kennis van deze gebieden. Extra boeiend is dat we onze bevindingen makkelijk kunnen koppelen aan de muizencensus die begin augustus zijn beslag heeft gehad.

Minder ontspannen is normaliter het volgen van de zendervogels. Op dit moment hebben we nog twee mannetjes die zich helemaal suf vliegen om de hongerige jongen te voeden. Een aardige stoet mensen heeft inmiddels een bijdrage geleverd aan het Telemetrische werk Bij voldoende animo zullen we beide mannetjes zowel zaterdag als zondag gaan volgen. Bij dit spannende veldwerk zijn we al aardig wat zaken op het spoor gekomen die niet bekend waren bij de grauwe kiekendief. De inzet van vrijwilligers, studenten en onze AIO Chris vormen dan ook een fraai voorbeeld dat je door de krachten te bundelen tot grootse daden kunt komen. Iets om niet uit het oog te verliezen!

Tijdens het vorige vrijwilligersweekend heeft een groep van vier volhardende lieden onder aanvoering van Bauke het gebied rond de Tinnen Dose nabij Meppen nader bekeken. Naast de daar bekende grauwe klauwieren hier ook een klapekster. Een soort die in Nederland als broedvogel is verdwenen maar hier nog voorkomt.

Kortom genoeg redenen om aan te haken. Je kunt je aanmelden bij Cathryn Wiekens cathryn@hetnet.nl (dit o.a. vanwege de gezamenlijke maaltijd op zaterdagavond). Er wordt wederom vriendelijk edoch met klem verzocht de auto's zo goed als mogelijk op de parkeerplekken bij Clara en René van Rijn te zetten en vanaf vrijdagavond kan worden gekampeerd op de Mini-camping te Kostverloren.

Zaterdagmorgen 13 augustus 2005 zullen rond 8.00 uur de bekende potten koffie en thee klaarstaan, instructie's voor de roofvogeltellingen plaatsvinden en 's avonds gaan we besluiten hoe we zondag het best kunnen aanpakken.


17 juli 2005: Excursie voor Vogelwerkgroep uit Noord-Holland

Een excursie voor de Vogelwerkgroep uit Noord-Holland onder leiding van Jan Ploeger en Gert Noordhoff.

16 & 17 juli 2005: Vrijwilligersweekend

Vrijwilligersweekend in aantocht; 16 & 17 juli 2005 weer samenwerken in de Oldambster akkers!

Het seizoen is na vele weken van noeste arbeid in de maand aangekomen die om een aantal redenen altijd weer als de leukste maand kan worden gekenschetst. Op de eerste plaatst omdat onze grauwe kieken natuurlijk jongen hebben en het ringwerk samen met de mensen in de streek altijd weer een must is. Daarnaast is de druk van de ketel (nesten die bescherming nodig hebben zijn allen gevonden) en is er weer tijd voor andere - niet minder belangrijke - zaken. Daarom hebben we besloten dat in het weekend van 16 & 17 juli weer een bijeenkomst gaan beleggen waar de nadruk van de voorgenomen activiteiten op de zaterdag zullen komen te liggen. Zondag wordt een uitloop-dag voor de diehards en dan zouden we bijvoorbeeld nog eens een grondig check van gebieden in Emsland (D) kunnen uitvoeren.

In het voorgenomen weekend gaan we eveneens iets erg bijzonders doen. Hoewel het beslist niet de bedoeling is dat iedereen hier bij kan zijn, gaan we op zaterdag 16 juli proberen twee volwassen wijfjes proberen te vangen en met behulp van onze speciale gaste Marion Gschweng uit Duitsland zullen hier satellietzenders aan worden gehangen. In de wandelgangen hebben we het vaker over deze bijzonder spannende gebeurtenis gehad maar het spreekt voor zich dat deze stap in ons werk een enorme doorbraak is in het werk rond de Montagu's Harrier. Marion (universiteit van Ulm) heeft in haar promotie-onderzoek ruime ervaring opgedaan met Eleonora's valken. We hebben dat weekend dus een bijzonder interessante dame op bezoek in de Oldambster vlakten! Er zullen speciaal voor deze actie 4-5 vangteams worden geformeerd waar onder andere Cor Dijkstra, Micheal Exo (Vogelwarte Helgoland) en de bekende grauwe kieken-vangers onderdeel van uit zullen maken.

In het weekend hebben we mensen nodig voor de drie telemetrie-mannen (Reiderwolderpolder, Blijham en Meeden). Deze mannen laten - mede ingegeven door het karige voedselaanbod - een erg spannend zoekpatroon zien. Het zal tevens de eerste keer zijn dat we gaan proberen simultaan "onze" mannen te volgen.

Daarnaast hebben we nog plekken waar we middels postwerk nog onbekende paren boven water hopen te halen. Zo zijn er in juni (en ook vanmorgen nog!) nog spannende waarnemingen gedaan van jagende én rustende mannetjes nabij Ter Wupping en Jispingboertange. Westerwolde dus! Samen met WRN-er Huug Bes hopen we deze lastige spelden in de spreekwoordelijke hooiberg te kunnen vinden. Daarnaast mikken we op het zoeken van paren/nesten in onze gangbare kleigebieden (o.a. nabij de Gaast). Dit is werk waarbij het idee bestaat dat mensen die bijv. 's ochtends een broedplek gaan observeren bijv. 's middags achter een zenderman aan gaan jakkeren. Kortom, Hoge School-veldwerk!

Wanneer er genoeg mensen zijn dan willen we in ieder geval één team de Tinnen Dose (Emsland, t.h.v. Meppen) insturen. In dit gebied vonden we vorig jaar een succesvol paar maar we waren vooral verrast door het gangbare voorkomen van grauwe klauwieren in een erg boeiend landschap!

Tegen 18.00 uur verwachten we iedereen weer "thuis". Thuis is in dit geval ons kieken-honk te Kostverloren. Clara en René zullen ons dan weer vergasten op een voortreffelijke maaltijd en we kunnen dan de eerste ervaringen met elkaar uitwisselen. Nadien zullen Chris en Erik ons onthalen op 1-2 ringsessie's waarbij we natuurlijk ook de betreffende akkerbouw-familie zullen gaan uitnodigen! Kortom, een akkervogeldagje op z'n Gronings.

Mensen die daarna nog puf hebben om het resterende werk bij de kop te pakken zijn van harte welkom om een tentje op te zetten op de Mini-camping van Clara & René. De volgende dag zou dan in het teken kunnen staan van veldwerk in Duitsland, het wederom controleren van gebieden in Westerwolde etc. etc.

Is dit het laatste weekend? Wat ons betreft niet maar dit laten we nog even afhangen van het succes van dit weekend.

Overigens heeft het zenderwerk momenteel behoefte aan kiene en volhardende kiekologen. We hebben momenteel onze handen vol aan onze zendermannen en eenieder die serieus van plan is de mouwen op te stropen wordt verzocht contact op te nemen met Martijn Perk (06-40375929) en onze Promovenda Chris Trierweiler (06-20393210). Het spreekt voor zich dat mensen met een rijbewijs een streepje voor hebben.

Voor de goede orde nog een paar huishoudelijke opmerkingen:
Parkeer je auto zo goed als kwaad als het kan op het erf/parkeerplaats van Clara & René van Rijn, mensen die vegetarisch eten dienen dit aan onze waard en waardin door te geven en tenslotte meld je aan bij Ben Koks bkoks.sovon@inter.nl.net (zodat we weten hoeveel mensen er komen).

Aankomst op zaterdag op Kostverloren nummer 11 rond 8.00 uur 's ochtends. Ontvangst met koffie, thee en koek. Daarna met zijn allen het veld in!


13 juli 2005: Rondleiding voor Statencommissie Natuur

Onder leiding van Ben Koks en Willem Schillhorn van Veen wordt de Statencommissie Natuur rondgeleid en bijgepraat over de Grauwe Kiekendief en natuur in het Oost-Groningse akkerland.

3 juli 2005: Rondleiding voo Vogelwerkgroep van IVN afdeling Aa en Hunze

De Vogelwerkgroep van IVN afdeling Aa en Hunze krijgen een rondleiding door het Oldambt onder leiding van Jan Ploeger en Bauke Koole.

26 juni 2005: NLTO-fietstocht "B(l)oeiende Oldambtster Aa-tocht"

De weidse akkers van het Oldambt hebben niet alleen aantrekkingskracht op onze Grauwe Kieken. Het gebied komt meer en meer in de aandacht van recreanten, die veelal op de fiets de omgeving verkennen. De PR-commissie Agrarisch Oldambt van de NLTO probeert de voor het Oldambt zo karakteriserende landbouw onder de aandacht te brengen en organiseert daarom net als voorgaande jaren een fietstocht: B(l)oeiende Oldambtster Aa-tocht.
Langs de fietstocht zijn boerderijen en aanverwante bedrijven geopend voor bezichtiging. De Werkgroep is ook van de partij: we zullen met een standje langs de route staan om de geïnteresseerde fietsers te informeren over de akkervogels van het Oldambt! Meer weten over de route en deelnemende bedrijven? Klik hier voor informatie en adressen.

25 en 26 juni 2005: Rondleiding voor Vogelwerkgroep Noord Veluwe

Op 25 en 26 juni 2005 gaan Jan Ploeger en Ben Koks de mensen van Vogelwerkgroep Noord Veluwe rondleiden door het Oost-Groningse land.

23 juni 2005: Presentatie Brochure Grauwe Kiekendief

Uitnodiging

Presentatie Brochure Grauwe Kiekendief

Donderdag, 23 juni 2005
Aanvang 13.00 uur
in Boerenerfgoed het 'Wapen van Oudeschans'
Poortweg 1
9696 XK Oudeschans

De Gemeente Bellingwedde, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming
Nederland nodigen u uit voor de presentatie van de brochure

Grauwe kiekendief, oogst van akkernatuur

De brochure toont het veelzijdige beschermingswerk voor onze akkervogels, dat zijn oorsprong kent in het Oost-Groninger land. Dankzij deze waardevolle activiteiten is een soort als de grauwe kiekendief voor Nederland behouden gebleven.

Deze dag wordt tevens stil gestaan bij het memorabele feit dat de Werkgroep Grauwe Kiekendief onlangs een Stichting is geworden.
De lijst van genodigden is net zo divers als de Werkgroep zelf. Agrariërs, mensen van de Drogerijen, vrijwilligers uit de verschillende windstreken (Flevoland, Niedersachsen en Groningen) zijn uitgenodigd. Wij verwachten een boeiende mix van mensen in Oudeschans. Mensen die het uiteindelijk mogelijk hebben gemaakt dat het beschermingswerk rond de grauwe kiekendief een succes is geworden.

Programma
13.00 uurOntvangst met koffie en thee
13.30 uur Welkomswoord door Melle Wachtmeester, wethouder van de gemeente Bellingwedde.
13.45 uur Een terug - en vooruitblik van het werk van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief door Ben Koks.
14.00 uur Uitreiking van de Brochure door Adri de Gelder (directeur van Vogelbescherming Nederland) aan Gitta Conneman (parlementair CDU in Duitsland), Erik Visser (beschermer grauwe kiekendief), Luit Heikens (Drogerij BV Oldambt) en akkerbouwer Pieter Dingkla.
14.30 uurReactie van onze speciale gast van vandaag: Gitta Conneman uit Leer.
15.00 uurPauze.
15.30 uur Voorzitter Willem Schillhorn van Veen staat stil bij de oprichting van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Tevens wordt een nieuwe poster gepresenteerd (uitreiking aan burgermeester Engbert Drenth en Rolf Peter Löblein, voorzitter eerste agrarische natuurvereniging in Duitsland)
16.00 uurAfsluiting officiële gedeelte met een hapje en een drankje.
17.30 uur Sluiting dag.

Voor mensen die de vogels in het veld willen zien wordt een speciaal excursie-programma samengesteld. Vanaf 10.00 uur kunnen diegenen die zich hebben aangemeld onder deskundige leiding genieten van de capriolen van grauwe kiekendieven en andere akkervogels in het weidse Groninger Landschap.

U wordt verzocht zich voor de presentatie van de brochure uiterlijk vrijdag, 18 juni a.s. aan te melden bij Pauline van Mechelen tel. 030-693 77 64 of pauline.vanmechelen@vogelbescherming.nl. U kunt dan ook aangeven of u deelneemt aan de ochtendexcursie.

Voor de pers is een persuitnodiging beschikbaar (*.pdf 35k)
Voor de pers is een persbericht beschikbaar (*.pdf 37k)
Für die presse ist eine pressemeldung verfügbar (*.pdf 37k)


4 juni 2005: Rondleiding voor Ledenraad VBN

Ben Koks zal de Ledenraad van Vogelbescherming Nederland rondleiden door het Oost-Groningse Oldambt en aangrenzende Duitse Rheiderland.

29 mei 2005: Grauwe Kiekendief op Radio 1

Zondag a.s. tussen 08.00 en 10.00 op radio 1 in de serie 'Ontdek de Vogeltrek' van Vara's Vroege Vogels gaat het deze keer over de Grauwe Kiekendief.

Ontdek de Vogeltrek 13: Grauwe Kiekendief
De laatste aflevering van onze voorjaarsserie. De meeste trekvogels zijn nu wel binnen maar van de mooie sierlijke kiek worden dit weekend de laatste exemplaren terug verwacht in Oost-Grongen. Terwijl de vroegste vrouwtjes al op de eieren zitten. Op reportage met Nico de Haan en Ben Koks.

Beluister de radio-uitzending


27 mei 2005: excursie voor Ministerie LNV

Secretaris Generaal Kalden van het Ministerie van LNV zal door Ben Koks middels een excursie worden bijgepraat over het soortenwerk en de toegevoegde waarde van Agrarsich Natuurbeheer in akkerland.

21 en 22 mei 2005: rondleiding voor donateurs van de Vogelbeschermings-actie

De donateurs van de Vogelbeschermings-actie zullen voor de Grauwe Kiekendief door Ben Koks worden rondgeleid door het Oldambt om de Grauwe kiek in levende lijve te kunnen aanschouwen.

8 mei 2005: Koolzaad fietstocht rond Nieuwolda.

Op zondag 8 mei a.s. organiseert Sport en Recreatie Nieuwolda (SRN) en PR-commissie Agrarisch Oldambt (LTO Noord) weer een koolzaad fietstocht over een afstand van ca. 40 km. De verkorte versie is ongeveer 32 km.
De route voert niet alleen langs bloeiende koolzaadvelden maar ook langs diverse fraaie plekjes in de regio rond Nieuwolda. De start- en finishplaatsen zijn het dorpshuis 't Trefpunt in Nieuwolda, Hoofdweg 60 en de koolzaadoliemolen, Koperweg 1 te Delfzijl. Bij beide startplaatsen zijn stands van de PR-commissie Agrarisch Oldambt en het koolzaadolieproject. Verder is er bij de boerderij van de fam. Westerhof in Meedhuizen een demonstratie van een oude koolzaadoliemolen, een haverpletter en een motor die op koolzaadolie loopt. Bij de fam. Perdok in Woldendorp wordt een stand ingericht door de imkers over de bijen en honing. In Farmsum wordt molen Aeolus opengesteld met een expositie met oude landbouw- en molen gereedschappen. Bij voldoende wind zal de molen ook draaien. De Werkgroep Grauwe Kiekendief zal langs de route met een informatie-stand staan.
De organisatoren rekenen op een mooie bloeitijd van het koolzaad, mooi fietsweer en veel deelnemers.
Aanmelding en start is vanaf 11.00 uur op beide startpunten. Om uiterlijk 17.00 uur wordt iedereen weer terug verwacht en krijgen alle deelnemers een herinnering aangeboden.
Deelname is gratis. Fietsers kunnen een vrije bijdrage doen voor de aanschaf van een aangepast rijzadel voor gehandicapten in zorgboerderij de Fennaheerd te Noordbroek. Dit is een grote wens van de daar wonende gehandicapte kinderen. Hiervoor worden collectebussen bij de startplaatsen neergezet.

Meer info bij: Sjaak van 't Westeinde (tel. 06-29058214) en Paul Roelofs (tel. 06-53840556) www.paul-roelofs.nl


26 april 2005: Presentatie boek Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels en Start actie Veldleeuwerik

Dinsdag, 26 april 2005 in galerie De Groninger Kroon
Reiderwolderpolder 4 9684 TK Finsterwolde

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie en Groninger povverd
10.30 uur Presentatie boek Rode Lijst van de Nederlandse Broedvogels door
L. Uyterlinde, uitgever Tirion Natuur

Overhandiging van de eerste exemplaren aan respectievelijk:
-De heer C. Onnes, akkerbouwer met hart voor veldleeuweriken in het Oldambt
-Mevrouw J.F. Snijder-Hazelhoff, Tweede kamerlid voor de VVD
-De heer H.E. Waalkens, Tweede Kamerlid voor de PVDA
-De heer B. Koks, Werkgroep Grauwe kiekendief
door de heer A. de Gelder, directeur Vogelbescherming Nederland.
11.00 uur Forumdiscussie
Nederland zonder veldleeuwerik, dat bestaat toch niet!
Deelnemers: Cors Onnes, Janneke Snijder-Hazelhoff, Harm Evert Waalkens, Ben Koks, Ruud van Beusekom (Vogelbescherming Nederland) o.l.v. Kees de Pater (Vogelbescherming Nederland)
11.30 uur Van tellen tot Rode Lijst door Ruud Foppen (SOVON Vogelonderzoek Nederland)
11.40 uur Veldbezoek in het Oldambt op het bedrijf van Cors Onnes om te zien hoe bescherming van de veldleeuwerik in de praktijk werkt
12.30 uur Afsluiting met een broodje

Facultatief middagprogramma

o.l.v. B. Koks
Agrarisch natuurbeheer in akkerland
Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om met eigen ogen te zien hoe boeren in de praktijk wat kunnen doen voor akkervogels. Rond deze periode komen de Grauwe kiekendieven terug uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden. Voor deze soort is in het nabijgelegen Rheiderland (Duitsland) een door boeren opgestart project ontstaan met positieve effecten voor soorten als patrijs, kwartel en de ....... veldleeuwerik.

17.00 uur Einde
U wordt verzocht zich voor de presentatie van het boek Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels en voor de start van de actie Veldleeuwerik uiterlijk vrijdag, 22 april a.s. aan te melden bij Pauline van Mechelen tel. 030-693 77 47 of pauline.vanmechelen@vogelbescherming.nl

Wilt u ook aangeven of u deelneemt aan de middagexcursie.

Meer informatie:
Vogelbescherming Nederland www.vogelbescherming.nl
SOVON Vogelonderzoek Nederland www.sovon.nl
Uitgever Tirion Natuur www.tirionuitgevers.nl
Galerij De Groninger Kroon www.degroningerkroon.nl
Actie Veldleeuwerik www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=1806


23 april 2005: Voorjaarsbijeenkomst

Het is weer zo ver. Op zaterdag 23 april organiseren we weer een bijeenkomst in ons veldstation te Kostverloren. Niet toevallig is gekozen voor deze datum. Rond deze tijd zullen de eerste Grauwe Kiekendieven alweer te zien zijn op de broedplaatsen en daarom is het een mooi moment om de koppen weer bij elkaar te steken. Op de eerste plaats natuurlijk om de ervaringen van het vorige seizoen weer even scherp in het geheugen te krijgen, maar tevens om weer afspraken te maken om het beschermingswerk in 2005 soepel te laten verlopen. We beginnen de avond met een goede - door Clara & René van Rijn bereide - maaltijd en daarna draaien we weer een gevarieërd programma. In dit programma niet alleen informatie over het reilen en zeilen in de komende maanden, maar tevens aandacht voor het sociale aspect. Zoals te doen gebruikelijk zullen er weer een paar nieuwe mensen hun gezicht laten zien en we kunnen jullie verklappen dat we in de periode mei-augustus weer spannende zaken gaan oppakken.

Programma:
17.30 uur: zaal open;
18.00 uur: gezamenlijke maaltijd. Willen vegetariërs hun wensen doorgeven!
19.30 uur: Voorzitter Willem Schillhorn van Veen opent de bijeenkomst en vertelt in het kort iets over de oprichting van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief;
19.45 uur: De PR-commissie doet verslag van haar activiteiten en al dat moois er de komende tijd op stapel staat;
20.00 uur: Ben Koks zal ingaan op de verwikkelingen rond het soortenbeleid, de actie van Vogelbescherming Nederland ten behoeve van ons werk en wat de plannen zijn ten aanzien van ons veldwerk in het komende broedseizoen;
20.15 uur: Chris Trierweiler zal de plannen voor het onderzoeksmatige deel van dit jaar toelichten. Tevens zal Chris verslag doen van een bezoek dat we in november brachten aan het Franse Droyes (Congres Busard cendré met veel boeiende discussies);
20.45 uur: pauze, tijd voor een hapje en een drankje;
21.00 uur: Arjen Pilon (RuG) zal de belangrijkste uitkomsten van zijn telemetrie-onderzoek uit het vorige seizoen toelichten. Dus weer een tipje van de sluier opgelicht maar tevens een veelheid aan nieuwe vragen er bij!
21.15 uur: RuG-student Martijn Perk gaat het telemetrische werk in 2005 voortzetten en stelt zichzelf voor;
21.25 uur: Onze mirakelse aflezer René Oosterhuis (SOVON) zal toelichting geven op het werk dat hij dit jaar gaat verrichten aan de Veldleeuwerik. René zal zowel in het Oldambt als in Noord-Groningen flink wat tijd gaan verspijkeren;
21.40 uur: Een verhaal aan de hand van de foto's van Hans Hut (die er zelf helaas niet bij kan zijn) met daarin o.a. de laatste wetenswaardigheden over de velduilen-influx;
22.00 uur: afsluiting met daarna ruimschoots gelegenheid voor een drankje.

Om goed in te kunnen schatten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden wordt iedereen verzocht zich per e-mail bij Cathryn Wiekens (cathryn@hetnet.nl) te melden of je komt of niet. Verder wordt met klem verzocht de auto netjes te parkeren op het terrein van Clara & René van Rijn te Kostverloren 10. Indien hier geen plek meer is netjes parkeren langs de weg voor hun huis/mini-camping.


8 april 2005: Een dialezing door Ben Koks

voor de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe in de Titiazaal van het Dorpshuis Molijn-de Groot, Dr. Schutlaan 2 in Nunspeet. De aftrap is om 20.00 uur.

Grauwe Kiekendief in Nederland.
Agrarisch natuurbeheer in akkerland is een relatief nieuwe loot in de Nederlandse natuurbescherming. Het werk rond de Grauwe Kiekendief heeft er vanaf begin jaren 90 mede toe bijgedragen dat er door boeren faunaranden en braakpercelen werden ingericht. Hier profiteren ook soorten als Kwartel, Patrijs en Veldleeuwerik van.
2004 was een goed jaar voor de Nederlandse populatie. Ben neemt ook een aantal boeken mee over de Grauwe Kiekendief, die voor een aantrekkelijke prijs te koop zijn.

De avond is gratis toegankelijk voor leden van bovengenoemde vereniging. Aan niet leden vragen we een bijdrage in de kosten van € 2,-- per persoon.


31 maart 2005: Lezing door Ben Koks

voor de Stichting Het Geweide Hof over de Grauwe Kiekendief, Agrarisch Natuurbeheer en akkervogels.

Aanvang 20.00 uur in de Geweidehof, Geweideweg 7, 9798 TA Garmerwolde.


19 maart 2005: Tweede Wintertelling in (Oost-)Groningen: wie doet mee?

Dat de Oost-Groninger akkers belangrijk zijn voor broedvogels, de Grauwe Kiek voorop, weet langzamerhand heel vogelbeschermend Nederland. Maar hoe zit het met de betekenis van die akkers voor vogels in de winter? Om daar meer over te weten te komen gaan Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief met ingang van deze winter in Oost-Groningen én een stukje aangrenzend Duitsland (!) roofvogels tellen! Zin om mee te doen? Meld je aan bij Jan Ploeger, tel. 0598-395879, e-mail: jploeger@wish.nl.

Het is iets heel anders dan bestaande telprojecten, in weer eens een heel ander gebied. Moeilijk is het niet: gewoon één of twee keer per winter een halve dag lang een stuk Groningerland verkennen, genieten van vogels en naar een paar vogelsoorten gericht speuren. Een verrassing zit er altijd in: een Blauwe Kiek, een Ruigpoot, wie weet een Velduil. In elk telgebied ligt ook een korte vaste looproute (transect) waar je alle soorten noteert.
Behalve leuk om te doen is dat sjouwen en speuren nog nuttig ook: het kan gegevens opleveren over het gebruik van braakland en natuurranden in en langs akkers door vogels in de winter, gegevens die zeer bruikbaar zijn in de discussies over de zin en onzin van agrarisch natuurbeheer. Ook als je nog weinig ervaring hebt kun je meedoen. Je loopt dan mee met een ervaren waarnemer. Een aantal telgebieden staat vast; naarmate meer mensen meedoen kunnen we meer gebieden tellen. Bij de aanwijzing van extra gebieden houden we rekening met woonplaats en voorkeur van tellers. De eerste telling op 20 januari was een doorslaand succes, zie daarvoor het onderdeel "Onderzoek-Wintertelling" op deze site.

De tweede telling zal gaan plaatsvinden op 19 maart a.s. Inmiddels is de groep tellers uitgebreid met nog meer enthousiastelingen zodat we nog meer gebieden kunnen gaan tellen. In Noord Groningen gaan we in het werkgebied van Agrarische Natuurvereniging "Wierde & Dijk" zeker 3 nieuwe gebieden onder handen nemen, in Oost-Groningen hebben we nu reeds voldoende tellers voor 2-3 nieuwe gebieden.
Voorafgaande aan deze telling willen we opnieuw een bijeenkomst organiseren. Hier kunnen we dan de ervaringen van de afgelopen keer bespreken, wat ging goed en hoe kan het nog beter? De datum van deze bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

Belangstelling? Neem contact op met telcoördinator (en Avifaunalid) Jan Ploeger uit Sappemeer, tel. 0598-395879, e-mail: jploeger@wish.nl.


16 maart 2005: Lezing door Ben Koks

voor de KNNV afdeling Veendam en Omstreken met als onderwerp: Grauwe kiekendief slaat brug tussen boer en natuurbescherming. Een verhaal waarin de kansen voor natuur in het open cultuurland centraal staan.

Een verhaal dus over de ervaringen gedurende 16 seizoenen bescherming van deze prachtige vogel waarin ook "gewone" akkervogels aan bod zullen komen evenals de internationale aspecten van dit werk. Ben zal op deze avond een aantal exemplaren van het boek "De Kiekendieven van het Oldambt" van Erik van Ommen en Koos Dijksterhuis meenemen en deze tegen gereduceerde prijzen aanbieden!

Aanvang 20.00 uur in het Dollardcollege te Winschoten.


13 maart 2005: Bij Vara's Vroege Vogels is tussen 8.30 en 9.00 een verslag te horen van de zoektocht naar Velduilen en braakballen in Friesland

Daar zaten afgelopen woensdag maar liefst 32 Velduilen tussen de schepen van de jachthaven!

Beluister de radio-uitzending.

Velduil in de jachthaven. Foto Hans Hut.


5 maart 2005: Op deze zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur is er de derde Niedersächsischen Wiesenweihen-Workshop in Sullingen (D)

Het complete programma met routebeschrijving is via deze link naar www.wiesenweihe.de.vu als pdf bestand te bekijken.

3. Niedersächsischer Wiesenweihen-Workshop

am Samstag, den 5. März 2005 von 10 bis 17 Uhr

Alte Bürgermeisterei, Lange Straße, 27232 Sulingen

Programm
 • Begrüßung
 • Friedhelm Niemeyer
  Entwicklung des Wiesenweihenbestandes in der Diepholzer Moorniederung 2002-2004
 • Kerrin Lehn & Olaf Schmidt
  Welche Bedeutung haben renaturierte Feuchtgebiete der Diepholzer Moorniederung für die Wiesenweihe?
 • Steffanie Kiewit
  Geplante Untersuchungen zur Habitatpräferenz von Wiesenweihen
 • Volker Moritz & Sabine Wenzel
  Zur Ernährung niedersächsischer Wiesenweihen (Circus pygargus)
 • Dagmar Stiefel
  Wiesenweihenschutz in Niedersachsen – Ergebnisse und Perspektiven eines landesweiten Schutzprogramms
 • Claudia Pürckhauer
  Das Artenhilfsprogramm Wiesenweihe in Bayern
 • Dr. Leopold Sachslehner
  Wiesenweihenschutz in Niederösterreich
 • Workshop-Arbeit in Gruppen zu ausgewählten Themenschwerpunkten (z. B. Raumnutzung, Schutz, Nahrungsökologie, Erfassung, Koordination)
 • Schlussworte
Der Workshop soll als Diskussionsforum für junge und alte, erfahrene und neue bzw. neugierige Wiesenweihenschützer dienen. Wir wollen uns in erster Linie zu einem Erfahrungsaustausch treffen, d. h. wir haben genügend Zeit für Gespräche eingeplant. Daher sind alle Vorträge als Kurzbeiträge von zehnminütiger Dauer geplant.

Zum Erhalt der "Diskussionsfähigkeit" sind jeweils eine Kaffeepause am Vor- und am Nachmittag sowie eine Mittagspause vorgesehen.

Der Tagungsort liegt in der Diepholzer Moorniederung, die nicht nur Wiesenweihen zu bieten hat. Wer beispielsweise Interesse an der Beobachtung des abendlichen Kranicheinflugs hat, melde sich bitte bei den lokalen Organisatoren des Workshops (BUND Diepholzer Moorniederung Tel. 05774-371). Dort kann auch eine Hotelliste angefordert werden.

Anmeldung: Wer am Workshop teilnehmen will, melde sich bitte per Brief, Telefon oder vorzugsweise per E-Mail formlos an, das erleichtert die Planung sehr. Vielen Dank!

Staatliche Vogelschutzwarte im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Betriebsstelle Hannover-Hildesheim
Göttinger Straße 14
30449 Hannover
Tel. +49 (0) 511-4446-213
Fax +49 (0) 511-4446-385
dagmar.stiefel@nlwkn-h.niedersachsen.de


5 maart 2005: De Landelijke Roofvogeldag

van de Werkgroep Roofvogels Nederland is weer geheel gevuld met lezingen, stands en andere zaken. Iedereen is welkom, de toegang is gratis en neem mee wie je maar wilt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De locatie is als vanouds: Stadsschouwburg Ogterop, Zuideinde 70, op loopafstand van Station Meppel.

De Werkgroep Grauwe Kiekendief bemand een standje waar o.a. stickers en ansichtkaarten gekocht kunnen worden, tevens wordt het boek "De Kiekendieven van het Oldambt" van Erik van Ommen en Koos Dijksterhuis tegen gereduceerd tarief aangeboden.

Het gevarieërde programma:
9:30: Ontvangst met koffie, informatie en lunchbonnen bij de ingang
10:00: Welkomstwoord, door Hanneke Sevink
10:10: Roofvogelnieuws over 2004 (en prognose 2005), door Rob Bijlsma
10:40: Zeeland: jaar rond een bolwerk van Bruine Kiekendieven, door Henk Castelijns
11:25: Grauwe Kiekendieven: nieuws van het zenderfront, door Jan Ploeger en Gert Noordhoff
11:55: Aanbieding van het nieuwe boekje "Herkenning van roofvogels in het veld", gemaakt door Rob Bijlsma en Ulco Glimmerveen. Speciaal voor (roof)vogelaars, met niet alleen informatie over hoe ze op naam te brengen, maar ook hoe ze leven.
12:00: Lunchpauze: gelegenheid tot eten en drinken (lunchbonnen kunnen bij de ingang worden gekocht; nuttigen van eigen bammetjes is niet toegestaan), praten, uitwisselen van informatie, bekijken van stands, aanschaf van het nieuwe roofvogelboekje, snuffelen tussen oude boeken, oude bekenden aanklampen, enzovoort.
Vertoning van de DVD die Hans Rademakers heeft gemaakt over het beschermingswerk rond de Grauwe Kiekendief.
13:30: Wel en wee van Boomvalken in Noord-Brabant, door Edward Sliwinski
14:10: Fotoparade van Zeearend en Lammergier, door Martijn de Jonge
14:40: Nachtbrakende Slechtvalken, door Peter van Geneijgen
15:15: Korte pauze
15:40: Hongerende Haviken houden huis, door Rob Bijlsma
16:10: Sluiting, gelegenheid tot napraten tot 16.30 uur.


17 februari 2005: Op radio 1 bij de EO zijn tussen 11.00 en 11.30 Ben Koks en Jolanda van Beusichem te beluisteren

onderwerp van handeling is de Ecologische verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en Horsterwold die Staatsbosbeheer wil aanleggen.

3 februari 2005: IVN Zuidlaren organiseert een lezing over de Grauwe kiekendief

de lezing wordt gegeven door Ben Koks.
De lezing begint om 20.15 uur en wordt gehouden in het Veerhuis, Havenstraat 4 in Zuidlaren.

27 januari 2005: Lezing van Ben Koks voor de Plattelandsvrouwen Oldambt afdeling Oostwold

Thema grauwe kiekenwerk en roofvogels in het Oldambt.
De Twee Oldambten, Klinkerstraat 1, Oostwold, 20.00 uur.

22 januari 2005: Roofvogels tellen in (Oost-)Groningen: wie doet mee?

Dat de Oost-Groninger akkers belangrijk zijn voor broedvogels, de grauwe kiek voorop, weet langzamerhand heel vogelbeschermend Nederland. Maar hoe zit het met de betekenis van die akkers voor vogels in de winter? Om daar meer over te weten te komen gaan Avifauna Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief met ingang van deze winter in Oost-Groningen én een stukje aangrenzend Duitsland (!) roofvogels tellen! Zin om mee te doen? Meld je aan bij Jan Ploeger, tel. 0598-395879, e-mail: jploeger@wish.nl.

Het is iets heel anders dan bestaande telprojecten, in weer eens een heel ander gebied. Moeilijk is het niet: gewoon één of twee keer per winter een halve dag lang een stuk Groningerland verkennen, genieten van vogels en naar een paar vogelsoorten gericht speuren. Een verrassing zit er altijd in: een blauwe kiek, een ruigpoot, wie weet een velduil. In elk telgebied ligt ook een korte vaste looproute (transect) waar je alle soorten noteert.
Behalve leuk om te doen is dat sjouwen en speuren nog nuttig ook: het kan gegevens opleveren over het gebruik van braakland en natuurranden in en langs akkers door vogels in de winter, gegevens die zeer bruikbaar zijn in de discussies over de zin en onzin van agrarisch natuurbeheer. Ook als je nog weinig ervaring hebt kun je meedoen. Je loopt dan mee met een ervaren waarnemer. Een aantal telgebieden staat vast; naarmate meer mensen meedoen kunnen we meer gebieden tellen. Bij de aanwijzing van extra gebieden houden we rekening met woonplaats en voorkeur van tellers. Als deze eerste winter een succes blijkt willen we de tellingen in de volgende jaren verder uitbouwen. Uiteraard zullen we op de website en in de Grauwe Gors verslag doen.

Voor deze winter staan tellingen op het programma in de weekenden 22/23 januari en 19/20 maart 2005. Vóór de eerste telling komt er een startbijeenkomst met nadere uitleg. Datum (waarschijnlijk 12 januari) en plaats worden nog bekend gemaakt. Belangstelling? Neem contact op met telcoördinator (en Avifaunalid) Jan Ploeger uit Sappemeer, tel. 0598-395879, e-mail: jploeger@wish.nl.


20 januari 2005: 19.30 uur, jaarvergadering van de agrarische natuurvereniging Landwirtschaftlicher Naturverein (LNV) »Rheiderländer Marsch« E.v. in het gemeentehuis van Bunde

Tagesordnung :

 1. Begrüßung
 2. Feststellung der fristgerechten Ladung; Genehmigung der Tagesordnung
 3. Verlesen des Protokolls der Hauptversammlung vom 2.2.2004
 4. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 5. Rechenschaftsbericht des Kassenführers
 6. Bericht der Kassenprüfer
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Wahl eines Kassenprüfers
 9. Verschiedenes

Nachdem wir die Formalitäten erledigt haben, hören wir ab ca. 20:00 Uhr gemeinsam mit unseren Gästen 3 Referate zum Thema :

Ein Jahr LNV in freier Natur – eine erste Zwischenbilanz

aus Sicht

- des Naturschutzes (Hauptreferat in Wort und Bild)B. Koks / D. Kolthoff
- der LandwirtschaftFokko de Boer
- der Niedersächsischen LandesregierungB. K. Hoffmann

Die Ausführungen der Referenten werden nicht nur hoch interessant sein, sondern uns auch genügend Anregungen für eine Diskussion liefern.


19 januari 2005: Informatieavond voor de deelnemers aan de winterroofvogeltelling

Voorafgaande aan de eerste winter-roofvogelteldag op zaterdag 22 januari 2005 lijkt het ons een goed idee om een infobijeenkomst te houden, om uit te leggen wat precies de bedoeling is, kennis te maken en de telgebieden nader te verduidelijken.
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 januari vanaf 19.30 in het onderkomen horende bij het natuurcentrum de Heemtuin in Muntendam, gelegen aan de Nieuweweg 127 (kijk ook op www.heemtuin.org).
Zou een ieder Jan Ploeger (tel. 0598-395879, e-mail: jploeger@wish.nl) zo spoedig mogelijk willen laten weten of je kunt komen of niet de 19e?

13 januari 2005: Lezing door Ben Koks

tijdens de jaarvergadering van de NLTO, afdeling Oost-Groningen. De thema's zijn het toelichten van het beschermingswerk rond de grauwe kiekendief, hoe kunnen we onze kennis over Akkervogels omzetten tot succesvol beheer van deze groep in het Oost-Groninger landschap.
Gasterij Smits, Hoofdweg 170 Midwolda. Aanvang 20.00 uur.


Naar boven

Ga voor agenda-archief recent, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003


Verlaat het agenda-archief