logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
KWELDERS EN LANDAANWINNINGSWERKEN
In Noord-Duitsland, Denemarken en Nederland zitten de belangrijke populaties grauwe kiekendieven bijna allemaal in de buurt van het waddengebied. Landaanwinningwerken, zomerpolders en kwelders herbergen doorgaans forse dichtheden aan potentiële prooidieren (met name graspieper, tureluurs (legsels) en in zomerpolders veldleeuweriken.
In sommige jaren zijn dwergmuizen opvallend talrijk. Niet voor niets vormen deze gebieden vaak het leefgebied van soorten als blauwe kiekendief, ruigpootbuizerd en velduil.

Grauwe kiekendieven kunnen in de meeste West-Europese broedgebieden zonder de aanwezigheid van grootschalige natuurgebieden niet overleven. De kwelders tussen Den Helder en Esbjerg vormen voor populaties grauwe kiekendieven in Noord-Fryslân, Groningen, Ost-Friesland, Cuxhaven, de kust in Schleswig Holstein en het aangrenzende Deense akkerland een foerageergebied van significante betekenis.

Vele buitendijkse gronden worden beheerd door agrariërs en het beheer is doorgaans intensief. Gebieden waar natuurbeschermingsorganisaties het voor het zeggen hebben laten vaak een tegenovergesteld beeld zien. Een nuance ontbreekt in veel gevallen en daarmee blijven de ecologische kwaliteiten vaak achter bij de potenties.

Het is verrassend dat ecologische processen in zowel binnen- als buitendijkse gebieden elkaar kunnen versterken.
Een veldleeuwerik die in een binnendijkse polder is geboren kan een jaar later als broedvogel opduiken in een buitendijkse zomerpolder. Grauwe kiekendieven laten zien zich niets aan te trekken van zeedijken en zouden ons de weg kunnen wijzen naar een verfrissende vernieuwing van natuurbeleid.

Broedplaats grauwe kiek en velduil in terrein It Fryske Gea (landaanwinningswerken Ferwert) - zomer 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting)
Broedplaats grauwe kiek en velduil in terrein It Fryske Gea (landaanwinningswerken Ferwert) - zomer 2009 © Ben KoksRuiend wijfje grauwe kiekendief op de landaanwinningswerken van de Bildtpollen (kwelder Noard-Fryslân Bûtendyks) - zomer 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting)
Ruiend wijfje grauwe kiekendief op de landaanwinningswerken van de Bildtpollen (kwelder Noard-Fryslân Bûtendyks) - zomer 2009 © Ben Koks