BRAAKLEGGING
De Europese Unie nam in 1988 het besluit om de graanoverschotten weg te werken met behulp van het verplicht uit productie nemen van hoogproductieve landbouwgronden. Deze braaklegging bleek begin jaren ’90 voor grote ecologische verrassingen te zorgen.
De comeback van de grauwe kiekendief heeft velen verrast en markeerde het begin van een serieuze visie op agrarisch natuurbeheer in akkerland (Lees voor informatie het artikel "Meerjarige braaklegging: een kans voor vogels, in het bijzonder de Grauwe kiekendief!" uit De Levende Natuur 98: 218-222).
Lang hebben we gedacht dat meerjarige braaklegging dé ultieme maatregel was om soorten als grauwe kiekendief, kwartel en veldleeuwerik op populatieniveau te behouden voor het Nederlandse akkerland. Dankzij ons onderzoek weten we nu dat het braakleggen op perceelsniveau een prima maatregel is om tot stabiele natuurwaarden te komen.

In 1995 werd het pakket Natuurbraak door het voormalige Ministerie van LNV opgetuigd. Dit pakket heeft vrijwel nergens de impact gehad waarop we hadden gehoopt. De pakketvoorwaarden hadden dan ook geen ecologische onderbouwing en opgeteld met de povere vergoeding voor landbouwers is dit pakket dan ook geruisloos afgevoerd. Het entameren van het pakket Natuurbraak in 1995 was echter wel een gewichtig politiek signaal. Voor het eerst werden sommige akkerbouwgebieden door beleidsmakers als ecologisch waardevol gezien.

Braaklegging is binnen het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) weliswaar geen formeel pakket meer, maar de in praktijk kunnen landbouwers nog steeds percelen natuurvriendelijk inrichten.

In de Provincie Flevoland wordt braaklegging ingezet om de drie soorten kiekendieven te behouden. Langs de A6 is op advies van het ecologische advies bureau Altenburg & Wymega door Staatsbosbeheer een flinke lap voormalige landbouwgronden braak gelegd. De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft advies gegeven over het te gebruiken mengsel en het te voeren beheer aan de Dodaarsweg (Zuidelijk Flevoland).
Ben Koks inventariseert samen met vrijwilligers Leonoor van Muijden en Jan Kammeijer de braakgelegde akker aan de Dodaarsweg. Dit perceel is eind april 2010 ingezaaid met een speciaal mengsel en het beheer wordt onder regie van Staatsbosbeheer uitgevoerd door een plaatselijke landbouwer - december 2011 © Alice van Hunnik (klik voor vergroting)
Ben Koks inventariseert samen met vrijwilligers Leonoor van Muijden en Jan Kammeijer de braakgelegde akker aan de Dodaarsweg. Dit perceel is eind april 2010 ingezaaid met een speciaal mengsel en het beheer wordt onder regie van Staatsbosbeheer uitgevoerd door een plaatselijke landbouwer - december 2011 © Alice van Hunnik