logo Werkgroep Grauwe Kiekendief, © 2009 Misty Smit - Klik voor de beginpagina 'home'
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN
Landschappelijk structuren in het open akkerland zijn schaars. Mede om die reden zijn er soorten als blauwe kiekendief, velduil, kwartelkoning en veldleeuwerik te vinden.

Alle structuren in het agrarische cultuurlandschap zijn ooit door mensen aangelegd. Een aantal dateren uit vervlogen tijden (slaperdijken, dôbes, wijken, maren) en andere zijn pas recent aanwezig (hoogspanningsmasten, spoorlijnen, ruilverkavelingsbosjes, mestbassins etc.).
Ook wegbermen, taluds van watergangen en bijvoorbeeld schouwpaden langs sloten vormen prominente structuren in het open landschap.

Opgaande structuren zijn zowel in het nadeel als soms in het voordeel van de bewoners van het agrarische gebied. Zo heeft een patrijs behoefte aan dekking en voedsel maar zal een populierenaanplant nimmer zijn favoriete habitat vormen. Hoogspanningsmasten en mestbassins kunnen - mits spaarzaam beplant - hun functie hebben voor tal van soorten.

De huidige ruilverkavelingsbosjes hebben geen of nauwelijks een serieus te nemen betekenis voor diersoorten. Met een aangepaste beplanting kunnen soorten als dwergmuis, paapje en zelfs grauwe klauwier er echter weer in terugkeren.

Per regio zullen de accenten weer anders liggen maar het is duidelijk dat veel kansjes samen een grote kans vormen om regionale betekenis te hebben voor broedende en foeragerende akkervogels.

Hoogspanningsmast met struweel (met koppeltje patrijzen dichtbij) nabij Bellingwolde - winter 2009 © Ben Koks   (klik voor vergroting)
Hoogspanningsmast met struweel (met koppeltje patrijzen dichtbij) nabij Bellingwolde - winter 2009 © Ben KoksBloeiende Sleedoorn - voorjaar 2009 © Hans Hut   (klik voor vergroting)
Bloeiende Sleedoorn - voorjaar 2009 © Hans Hut